Zverejnené: 20.03.2019

Keď opatrnosť nestačí: Poistite si k PZP aj škody zo stretu so zverou


Article image

Zrážka s lesnou zverou nie je na našich cestách ničím výnimočným. Nepríjemnosti môže spôsobiť najmä divá zver, ktorá môže do cesty vbehnúť aj mimo lesných ciest. Škody môžu byť fatálne. Oplatí sa pripoistiť?

Poisťovne ponúkajú pre prípad krytia škôd so zverou v rámci PZP možnosť uzatvorenia pripoistenia. Vo väčšine prípadov ide buď o samostatnú poistku, alebo o formu verejného prísľubu zo strany poisťovne.

Kto by sa mal pripoistiť?

Pripoistenie je vhodné pre vodičov, ktorí pravidelne jazdia na cestách I., II. alebo III. triedy. A to najmä v oblastiach, v ktorých je zvýšený výskyt divej zveri. Pozor, ide o rizikové oblasti pre túto konkrétnu škodovú udalosť. Nejde o všeobecné riziká väčšieho rozsahu, na ktoré sa hodí skôr komplexné havarijné poistenie s vyšším ročným poistným.

Chráni vozidlo aj členov posádky

Pri náhlom strete so zverou môže vzniknúť buď vlastná škoda na motorovom vozidle, alebo škoda tretej osobe. Povinné zmluvné poistenie však nepokrýva škodu na vlastnom motorovom vozidle.

Pod pojmom vlastná škoda rozumieme škodu na motorovom vozidle pri strete s iným účastníkom dopravnej nehody, iným predmetom alebo zverou. Škodu spôsobenú na vlastnom motorovom vozidle kryje výhradne havarijné poistenie.

Ak chce vodič ochrániť svoje vozidlo pred poškodením, má niekoľko možností. Jednou z nich je aj uzatvorenie pripoistenia stretu so zverou. To ochráni nielen vozidlo, ale aj samotného vodiča či ostatných členov posádky.

Parametre pripoistenia k PZP pre stret so zverou

 • ročné     poistné závisí od výšky poistného limitu, niektoré poisťovne majú pevný limit poistného plnenia,

 • poistné plnenie sa zvyčajne pohybuje od 2 500 eur do 7 500 eur (ide o sumu pre pokrytie škôd za celé obdobie poistného roku, čiže na všetky udalosti),

 • k pripoisteniu si poisťovne uplatňujú aj spoluúčasť, obvykle dosahuje okolo 10 %,

 • v prípade, že ide o samostatné pripoistenie k PZP, vznik škodovej  udalosti následkom stretu so zverou nemá negatívny vplyv na bezškodový priebeh.

Ako postupovať po zrážke?

Ak zrazíte divú zver, vašou povinnosťou je privolať políciu. Ak poškodené auto a miesto stretu nafotíte a fotky pošlete do poisťovne, nebude to stačit. Políciu treba zavolať aj v prípade, keď je škoda nižšia ako 4-tisíc eur. Lesná zver je totiž majetkom užívateľa poľovného revíru.

Polícia tiež na linke tiesňového volania účastníka poučí o tom, čo má v danej situácii robiť a ako postupovať. Zároveň neodkladne kontaktuje zástupcov príslušného užívateľa poľovného revíru a v spolupráci s ním dokáže zabezpečiť čo najrýchlejšie odstránenie prekážky a obnovenie zjazdnosti cesty.

Aká je ponuka poisťovní pri pripoistení stretu so zverou?

Poisťovňa AXA

 • poškodenie zaparkovaného vozidla po priamom kontakte so zvieraťom,

 • maximálny limit plnenia vo výške 5-tisíc eur,

 • pripoistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20 % v prvom roku a v ďalších rokoch v hodnote 80 eur pre každú poistnú udalosť (pri splnení podmienky dodania fotodokumentácie vozidla),

 • pokiaľ nie je doručená fotodokumentácia vozidla, poisťovňa navýši spoluúčasť o 30 %  pri každej poistnej udalosti,

 • dohodnutú výšku spoluúčasti poisťovňa z poistného plnenia zníži o 40 eur  v prípade, ak si klient nechá vozidlo opraviť v zmluvnom servise.

Poisťovňa ČSOB

 • k PZP si možno pripoistiť pokrytie škôd následkom priameho stretu a kontaktu, a to pri  zaparkovanom vozidle aj samotnej jazde,

 • pripoistenie sa vzťahuje len na škodové udalosti, ktoré sa stanú na území Slovenskej republiky,

 • v jednom poistnom období siaha maximálne poistné plnenie do výšky 4-tisíc eur,   

 • pripoistenie sa dá uzatvoriť jedine so spoluúčasťou, ktorá je daná pevnou  sumou, konkrétne o 100 eur na každú poistnú udalosť.

Poisťovňa Generali

 • poistenie kryje poškodenie alebo zničenie vozidla pri kontakte so zverou na pozemnej komunikácii pri idúcom aute, pokrýva aj stret aj s domácou zverou,

 • limit poistného plnenia je pri tomto pripoistení vo výške 4-tisíc eur,  poistenie sa však nedá uzavrieť pre prípojné vozidlá a pokrýva len udalosti na území Slovenskej republiky,

 • pripoistenie možno uzatvoriť len so spoluúčasťou  pri znášaní nákladov, a to vo výške 5 % z poistného plnenia, minimálne však v hodnote 100 eur.

Poisťovňa Kooperatíva

 • poisťovňa ponúka pripoistenie vo forme verejného prísľubu a kryje škody pri poškodení alebo zničení vozidla následkom stretu so zverou na území Slovenskej republiky,

 • poistenie kryje poškodenie pri priamej zrážke so zverou na pozemnej komunikácii, a to maximálne do výšky 5-tisíc eur pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom období,

 • zároveň platí, že pri krytí škôd a následkov stretu so zverou treba počítať aj so spoluúčasťou, ktorá je vo výške 10 % (minimálne 200 eur).

Poisťovňa Union

 • poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia vozidla alebo jeho zničenia,  následkom kontaktu s voľne žijúcou poľovnou zverou, a to počas prevádzky vozidla,

 • poistenie platí len na území Slovenskej republiky a v jeho prípade treba počítať s 10 %  spoluúčasťou (poistná udalosť nemá vplyv na bezškodový priebeh),

 • pripoistenie ponúka v troch úrovniach poistného limitu, a to s poistným krytím do hodnoty 2 500 eur, 5-tisíc alebo až do 7 500 eur, od čoho závisí aj výška poistného.


Ako vidíte, možnosti pripoistenia sú na trhu pomerne široké. Stačí si vybrať. Ak sa rozhodnete na základe našich tipov pripoistiť, pôjde o zodpovedné rozhodnutie. Ochránite totiž nielen vozidlo, ale aj celú posádku.

Porovnanie Povinného zmluvného poistenia TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách