Zverejnené: 07.12.2021

Kedy môžem požiadať o predčasný dôchodok? Aké podmienky musím spĺňať?


Article image
Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom poskytuje zo starobného poistenia. Na to, aby poistencovi bol priznaný predčasný dôchodok, musí splniť určité podmienky.
 
Podmienky nároku na predčasný dôchodok a jeho výška: 
 • poistenec získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového vek,
 • suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ( od 1.júla 2021 je to 218,06 eur x 1,2 = 261,67 eur).
 
Za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku, sa suma plného starobného dôchodku znižuje o 0,5 %. Za 365 dní tak suma dôchodku klesne o 6,5 %. Pri dvoch rokoch, teda 730 dňoch poistenia, sa riadny starobný dôchodok zníži o 12,50 %.
 

Od 1. januára 2015 nárok na predčasný starobný dôchodok aj vtedy, ak žiadateľ získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku je vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.
 

Ako požiadať o predčasný dôchodok? 

Na základe písomnej žiadosti žiadateľa začína konanie o priznanie predčasného starobného dôchodku. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na predčasný starobný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže žiadateľ podať v kalendárnom roku najviac dvakrát.
 
Aby nárok na predčasný starobný dôchodok mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. 
 
K  žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku je potrebné predložiť doklady: 
 • doklad o ukončení vzdelania ako výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne,  alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (dokladá sa len v prípade, ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy detí),
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu,
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých žiadateľ bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003,
 • hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie,
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.
 
Okrem už uvedených dokladov sú potrebné aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

 

Doby poistenia získané v zahraničí a v EÚ. 

Ak žiadateľ nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok pri posudzovaní nároku na dôchodok, prihliada sa aj na doby poistenia, ktoré žiadateľ získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
 
Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Nárok na dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nevznikne, ak žiadateľ získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia. 

 

Výpočet sumy predčasného dôchodku. 

Na určenie výšky predčasného dôchodku je potrebné najprv vypočítať plnú sumu dôchodku.
 
POMB x ODP x ADH
 
POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.
 
Plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.  Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že
dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.
 
Od 1. januára 2008 sa už obdobie, za ktoré sa má dôchodok znížiť, neskracuje o obdobie, počas ktorého by mal poistenec nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, ak poistenec ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňal podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, na ktorú by mal nárok ako evidovaný uchádzač o zamestnanie, no nárok na túto dávku si neuplatnil. 

 

Poukazovanie dôchodku. 

Predčasný starobný dôchodok sa môže poukazovať:
 
 • na účet príjemcu dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, v hotovosti,
 • na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke, za predpokladu, že o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu,
 • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
 • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení. 
Zdroj: Sociálna poisťovňa
 

Môžete pracovať, ak poberáte predčasný dôchodok? 

Poberateľ predčasného starobného dôchodku môže súčasne poberať predčasný starobný dôchodok a pracovať na dohodu, ak si z tejto dohody uplatní výnimku z platenia odvodov.  Súhrn jeho príjmov v kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu 2 400 eur. Ak hranicu prekročí, Sociálna poisťovňa vyplácanie predčasného dôchodku zastaví. Výška príjmu nie je limitovaná na mesiac, ale na rok, takže napríklad v prípade práce na šesť mesiacov v roku môže poberateľ predčasného dôchodku mesačne zarobiť aj 400 eur.
 

Navrhované zmeny pri predčasnom dôchodku. 

Podľa návrhu zákona okrem možnosti odchodu do predčasnej penzie po splnení vekovej podmienky a dosiahnutia najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia by na základe uvedenej právnej úpravy mohli poistenci odchádzať skôr do dôchodku aj po odpracovaní 40 rokov.
 
Podmienka obdobia dôchodkového poistenia, t. j. 15 rokov a výšky predčasného starobného dôchodku 1,2 násobok životného minima by mali byť zachované. Suma budúcej penzie by však nemala byť za každý skorší mesiac odchodu do dôchodku nižšia o 0,5 %, ale len o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.
 
 
TIP OD NÁS: Plný starobný dôchodok sa pri požiadaní o predčasný dôchodok kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, preto odporúčame požiadať o predčasný dôchodok v deň, v ktorý žiadateľovi chýba do dosiahnutia penzijného veku počet dní, ktoré sú násobkami čísla 30.


Porovnanie fondov z druhého piliera nájdete na stránke Finančného kompasu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách