Zverejnené: 07.04.2020

Kto musí byť zdravotne poistený?


Article image Zdravotné poistenie je na Slovensku povinným poistením. Môže vzniknúť osobám s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, osobám bez trvalého pobytu na základe podania prihlášky poistenca ak  nastane niektorá z nasledujúcich skutočností:

Narodenie 

Zdravotne poistený je každý od narodenia. Dieťa je počas prvých 60 dní automaticky poistené v zdravotnej poisťovni matky. Do 60 dní od narodenia mu môžete vybrať aj inú zdravotnú poisťovňu. 

Získanie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky

Ak cudzí štátny príslušník alebo občan Slovenskej republiky získa trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vzniká mu dňom získania trvalého pobytu právo na verejné zdravotné poistenie.
Na získanie zdravotného poistenia potrebujete zdokladovať  identifikačnú kartu cudzinca alebo samolepiacu nálepka v cestovnom pase a potvrdenie ohlasovne o pobyte na území Slovenskej republiky, rodné číslo. 
 

Zánik zdravotného poistenia v štáte podľa sídla zamestnávateľa

Zdravotne poistená osoba je aj osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej zaniklo zamestnanie v cudzine a zaniklo aj zdravotne poistenie na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca.

K vybaveniu poistenia je potrebná prihláška poistenca, doklad o zániku poistenia alebo zamestnania v cudzine. 

Zánik výkonu SZČO v cudzine

Ak zanikne osobe výkon samostatne zárobkovej činnosti v cudzine a zároveň zdravotného poistenia, vzniká právo tejto osobe na zdravotné poistenie.

K vybaveniu poistenia je potrebný doklad o zániku poistenia v cudzine alebo doklad o zániku vykonávania SZČO v cudzine.

Zánik zdravotného poistenia v cudzine

Právo na zdravotné poistenie vzniká aj osobe, ktorej zaniklo zdravotné poistenie v cudzine a ktorá sa zdržiavala dlhodobo v cudzine (pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov).

K vybaveniu poistenia je potrebný doklad o zániku poistenia v cudzine

Vznik zdravotného poistenia osôb bez trvalého pobytu

Zamestnanec cudzí štátny príslušník
Povinne zdravotne poistené sú osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, ak nie sú zdravotne poistené v inom členskom štáte EU a  vykonávajú u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky.

K vybaveniu poistenia je potrebná identifikačná karta cudzinca alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, doklad o zamestnaní s uvedením výšky dohodnutej mesačnej mzdy, rodné číslo, ak je pridelené, prihláška poistenca.

Vznik výkonu SZČO cudzieho štátneho príslušníka
Povinne zdravotné poistenie je pre  osoby, ktoré na území Slovenskej republiky vykonávajú SZČO a nie sú zdravotne poistené v inom členskom štáte EÚ.

K vybaveniu poistenia je potrebná prihláška poistenca, identifikačná karta cudzinca alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase, licencia, koncesná listina, rodné číslo ak je pridelené.

Povolenie na trvalý pobyt na území SR pre azylanta
Azylantovi vydá policajný útvar doklad o povolení na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky s údajmi o jeho totožnosti a s označením účelu pobytu „AZYLANT“. Platnosť dokladu o povolení na trvalý pobyt je maximálne 5 rokov. Opakovane sa predlžuje najviac o päť rokov.

K vybaveniu poistenia je potrebná prihláška poistenca, rozhodnutie o udelení azylu, doklad o rodnom čísle ak je  pridelené. Azylant nemôže byť súčasne zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ

Zahraničný študent
Študent z iného členského štátu EÚ alebo zahraničný študent na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, je povinne zdravotne poistený ak nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ. 

K vybaveniu poistenia je potrebná prihláška poistenca, potvrdenie o návšteve školy, identifikačná karta alebo samolepiaca nálepka v cestovnom pase alebo iný doklad, ako napríklad pas, doklad z MŠVVaŠ SR o tom, že ide o poistenca na zabezpečenie medzinárodných zmlúv a o rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, rodné číslo (ak ho má pridelené).

Maloletý cudzinec
Povinne zdravotne poistený je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu. Ak je maloletý cudzinec v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu a je na území Slovenskej republiky s rodičom, zákonným zástupcom alebo fyzickou osobou zodpovednou za jeho výchovu, nemôže byť povinne verejne zdravotne poistený.

K vybaveniu poistenia je potrebná prihláška poistenca, rozhodnutie o umiestnení v zariadení, na základe rozhodnutia súdu, rodné číslo (ak ho má pridelené), rodný list.

Nezaopatrený rodinný príslušník
Povinne zdravotne poistený je nezaopatrený rodinný príslušník, ktorý sa poistencovi narodil v inom Členskom štáte EÚ. Nezaopatrený rodinný príslušník, ktorý spĺňa podmienky na povinné zdravotné poistenie súčasne nesmie byť zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ. 

K vybaveniu poistenia je potrebná prihláška poistenca, rodný list dieťaťa (rodný list vystavený krajinou EÚ) a doklad o podávateľovi prihlášky.

Nezaopatrené dieťa s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky
Povinne verejne zdravotne poistené je aj nezaopatrené dieťa, ktoré má na území Slovenskej republiky verejne zdravotne poisteného aspoň jedného zákonného zástupcu alebo fyzickú osobu, ktorej bolo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

K vybaveniu poistenia je potrebná prihláška poistenca; rodný list dieťaťa ak je vydaný v Slovenskej republike  alebo. iný doklad o narodení dieťaťa. Ak je dieťa zverené do starostlivosti na základe súdneho rozhodnutia zákonný zástupca predloží aj dané rozhodnutie a  povolenie na pobyt dieťaťa.

Cudzinec vo výkone trestu 
Cudzinec zaistený vo väzbe má právo na povinné zdravotné poistenie ak nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte EÚ.

K vybaveniu poistenia je potrebná  prihláška poistenca, doklad o zaistení, doklad o prevzatí do väzby, doklad o nástupe do trestu odňatia slobody, rodné číslo ak je pridelené.

Zánik zdravotného poistenia

•    zánik trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
•    vznik zdravotného poistenie na území štátu, v ktorom sa vykonávate činnosť zamestnanca,
•    vznik zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak ste služobne v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
•    vznik oprávnenia na SZČO v zahraničí,
•    vznik zdravotného poistenie na území iného členského štátu EÚ z titulu podania žiadosti o dôchodok,
•    vznik zdravotného poistenie na území iného členského štátu Európskej únie z titulu poberania dôchodku,
•    vznik zdravotné poistenie v cudzine, ak sa dlhodobo zdržiavate v cudzine - pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Zdravotné poistenie vám zaniká aj dňom, ak nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky:
•    ukončenie pracovného pomeru u zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,
•    pobyt v cudzine, ak ste boli služobne vyslaný na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a ste zdravotne poistený počas takého pobytu v cudzine na základe dohody so zamestnávateľom,
•    zánik oprávnenia na vykonávanie SZČO na Slovensku,
•    zamietnutie žiadosti o dôchodok v Slovenskej republike,
•    ukončenie poberania dôchodku v Slovenskej republike,
•    zánik azylu,
•    ukončenie štúdia na škole v Slovenskej republike
•    prepustenie cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,
•    prepustení z väzby alebo dňom prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách