Zverejnené: 20.08.2019

Kúpa bytu alebo domu v dražbe


Article image

Na trhu nehnuteľností sú na predaj aj nehnuteľnosti, ktoré sa z rôznych dôvodov, či už pre nesplácanie hypotéky alebo exekučných konaní ocitnú v dražbe. Dražba je  jedna z možností uspokojenia dlhu v prospech veriteľa. Dlhodobo nesplácané hypotéky musia banky určitým spôsobom riešiť. Pri vyrovnávaní dlhov, teda splácaní pohľadávok, častokrát pristupujú ku krajnému riešeniu a to je dražba nehnuteľností.

Ako sa dražby zúčastniť

Ak chcete byť účastníkom dražby, musíte zaplatiť dražobnú zábezpeku, ktorá nesmie presiahnuť 30 percent z  vyvolávacej ceny a zároveň nesmie byť vyššia ako 49 790,88 €. Ak nebudete úspešní, vašu zábezpeku vám dražobník po dražbe vráti späť.

Dražobník začne dražiť na vyvolávacej cene. Ak sa nenašiel ani po tretej výzve účastník, ktorý by spravil ponuku vo výške vyvolávacej ceny, dražobník s najväčšou pravdepodobnosťou pristúpi v zmysle zmluvy o dobrovoľnej dražbe k zníženiu vyvolávacej ceny, v súlade s dohodou s navrhovateľom.

Ak má dlžník vedený trvalý pobyt na adrese draženej nehnuteľnosti, cena nehnuteľnosti môže klesnúť až na 75 percent vyvolávacej ceny. Rozdiel medzi trhovou cenou a cenou, za ktorú môžete získať nehnuteľnosť, tak môže predstavovať až niekoľko desiatok tisíc eur.

Ak vydražiteľ bude úspešný, má 15 dní  na doplatenie ceny vydraženej nehnuteľnosti. Po dohode s navrhovateľom dražby môže byť lehota na doplatenie dlhšia aj o niekoľko mesiacov. Vydražiteľ získa dostatočný čas získať hotovosť na doplatenie.

Hypotéka na kúpu nehnuteľnosti v dražbe

Ak chcete kúpiť nehnuteľnosť, ktorá je v dražbe a chcete to financovať z hypotekárneho úveru, nebude to možné. Banky neakceptujú založenie hypotéky nehnuteľnosťou, ktorá je v dražobnom procese z dôvodu že, nie je  istota, že draženú nehnuteľnosť sa podarí kúpiť práve vám. Obvykle sa na samotnej dražbe zúčastňuje viac záujemcov a aj v prípade, že by ste práve vy na dražbe uspeli, zo zákona existuje 3-mesačná lehota, v ktorej sa môže pôvodný vlastník už vydraženej nehnuteľnosti odvolať.

Máte možnosť získať hypotéku tak, že požiadate o úver a založíte inú nehnuteľnosť. Po uplynutí zákonnej lehoty na odvolanie sa stane takáto nehnuteľnosť voľná a máte možnosť v banke požiadať o zmenu založenia nehnuteľnosti. V niektorých bankách môžete preniesť záložné právo na nehnuteľnosť získanú v dražbe už po 3 mesiacoch, v iných až po 6 mesiacoch po právoplatnej realizácií dražby a uplynutí lehoty na odvolanie. So súhlasom banky na katastri zrušíte záložné právo na  pôvodnú nehnuteľnosť a založíte novú, kúpenú v dražbe.

Výhody kúpy nehnuteľnosti v dražbe

 • na priebeh dražby dohliada notár
 • nižšia cena nehnuteľnosti, ako je aktuálna trhová cena
 • vydražiteľ sa stáva vlastníkom momentom udelenia príklepu za podmienky, že zaplatil cenu dosiahnutú vydražením, záznam v katastri nehnuteľností má už iba evidenčný charakter
 • zanikajú všetky záložné práva k nehnuteľnosti, ktoré na nej boli
 • dostať sa možno aj k novostavbám;
 • prostredníctvom dražby je možné nadobudnúť všetky druhy nehnuteľností ako byty, domy, pozemky, hospodárske budovy

Nevýhody kúpy nehnuteľnosti v dražbe

 • vypratanie nehnuteľnosti a problematické dodržanie 15–dňovej lehoty na splatenie ceny dosiahnutej vydražením 
 • dostať na vydraženú nehnuteľnosť úver 
 • ak vydražiteľ nezaplatí cenu v určenej lehote, použije sa jeho zábezpeka na úhradu nákladov dražby a tiež nákladov opakovanej dražby
 • neochota predchádzajúceho vlastníka vypratať vydraženú nehnuteľnosť 
 • podanie žaloby o určenie neplatnosti dražby 
 • vydražiteľ by si mal skontrolovať, či niektoré ťarchy neprechádzajú na vydražiteľa
 • odvolanie pôvodného vlastníka nehnuteľnosti

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách