Zverejnené: 25.01.2024

Kúpili ste v roku 2023 byt alebo dom? Nezabudnite na daňové priznanie


Article image
Ak ste minulý rok nadobudli nehnuteľnosť a vklad do katastra nadobudnutej nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2023, vznikla vám povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2024. Ak v roku 2023 nedošlo k žiadnym zmenám, daň sa automaticky vyrubí podľa údajov z posledného podaného priznania. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je taktiež potrebné podať do 31. januára 2024.

Daňové priznanie podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, a to v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

V prípade, že ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo nastala zmena využitia stavby, výmery či druhu pozemku, alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo, musíte podať čiastkové priznanie. Správcom dane z nehnuteľností je miestny úrad prislúchajúci k miestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Kto vyčisluje výšku dane

Daňovník nevyčísľuje daň z nehnuteľností v daňovom priznaní. Do priznania, prípadne čiastkového priznania uvádza len informácie rozhodujúce pre výpočet dane ako napríklad rozlohu pozemku, počet podlaží a podobne. Po podaní daňového priznania vám mesto alebo obec, ako správca dane, pošle rozhodnutie. V ňom nájdete vypočítanú daň za svoje nehnuteľnosti podľa platného VZN obce, číslo účtu a označenie spôsobu platby dane.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Za aké nehnuteľnosti sa podáva daňové priznanie?

Stavby – dom, chata, garáž, humno, drobná stavba, napr. dreváreň, altánok a iné.
Byty – byty v bytovom dome, nebytové priestory napr. časti bytu, pri ktorých bola urobená zmena v užívaní a z časti alebo celého bytu sa tak stal nebytový priestor.
Pozemky – záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, trvale trávnaté porasty, lesy, vinice a iné.

Aké zmeny nehnuteľnosti majú vplyv na podanie daňového priznania:

 •     kúpa nehnuteľnosti,
 •     predaj nehnuteľnosti,
 •     darovanie nehnuteľnosti,
 •     nehnuteľnosť nadobudnutá darom,
 •     zdedenie nehnuteľnosti,
 •     nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou
 •     rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní – v týchto prípadoch sa väčšinou mení podiel na spolu vlastnených nehnuteľnostiach,
 •     získanie právoplatného stavebného povolenia, v tomto prípade sa mení druh pozemku, napr. záhrada sa zmení vydaním stavebného povolenia na stavebný pozemok,
 •     získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 •     získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu alebo časti bytu,
 •     zbúranie stavby – samozrejme na základe povolenia na odstránenie stavby a táto skutočnosť je následne zaznamenaná aj v katastri nehnuteľností,
 •     pozemkové úpravy – ak sa vás týka proces preusporiadania pozemkov v jednotlivých katastrálnych územiach a došlo u vás k zmene vo vlastníctve, je potrebné, aby ste DP podali,
 •     nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom,
 •     dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri – táto možnosť sa týka skôr podnikateľov. Ide o dlhodobý nájom pôdy min. 5 rokov a tento vzťah je zapísaný v katastri,
 •     keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Dvaja vlastníci nehnuteľnosti, kto podáva daňové priznanie?

Ak ste vlastníkom a nehnuteľnosť máte v bezpodielovom spoluvlastníctve ako manželia (v liste vlastníctva je uvedený Váš spoluvlastnícky podiel vo veľkosti  1/1, teda každý z manželov je vlastníkom celku), v tomto prípade podávate len jedno DP. Ak nehnuteľnosť nadobudnete počas manželstva, nemusíte ju mať vždy v bezpodielovom spoluvlastníctve. Táto situácia nastáva hlavne pri dedení a darovaní.

Ak  ste vlastníkom nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve. V tomto prípade máte dve možnosti:
 • podáte jedno DP podobne ako manželia, ale s tým rozdielom, že ten druhý, ktorý DP nevypisuje, vám dá písomný súhlas na podanie DP aj za jeho podiel na nehnuteľnosti,
 • každý z vlastníkov si podá vlastné DP len za svoj spoluvlastnícky podiel.

Pokuta za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

V prípade ak nepodate daňové priznanie v zákonnom termíne, hrozí vám pokuta od 10 eur do 3 000 eur, maximálne však do výšky vyrubenej dane. Ak vám bude vyrubená daň z nehnuteľností za byt povedzme 30 eur, pokuta túto hranicu neprekročí.

Zdroj: Daň z nehnuteľnosti

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách