Zverejnené: 19.10.2023

Materská dovolenka - kedy máte na ňu nárok?


Article image
Aby ste mali nárok na materskú dovolenku v roku 2022, musíte odpracovať 270 dní za posledné dva roky. Na získanie nároku na materskú dovolenku musíte byť nemocensky poistená alebo musíte byť v ochrannej lehote 8 mesiacov pred 6 týždňom plánovaného pôrodu. Materská dovolenka trvá najčastejšie 34 týždňov.  Ak ide o osamelú ženu,  dĺžka materskej dovolenky je 37 týždňov a v prípade, ak ste porodili zároveň dve alebo viac detí, je to 43 týždňov.

Nástup na materskú dovolenku

Nástup na materskú dovolenku musíte zamestnávateľovi oznámiť minimálne mesiac pred jej nástupom spolu s odovzdaním potvrdeného tlačiva od ošetrujúceho gynekológa.  Podľa Zákonníka práce je tehotnou zamestnankyňou zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie. Zamestnávateľa by ste mali v písomnom  oznámení upovedomiť, v ktorom týždni tehotenstva sa nachádzate, kedy plánujete nástup na materskú dovolenku, dátum a podpis a priložiť lekárske potvrdenie.

Zamestnankyňa, ktorá písomne oznámila tehotenstvo zamestnávateľovi, už nie je povinná zamestnávateľovi  dodatočne predkladať ďalšie potvrdenia. Na základe písomného oznámenia o odchode na materskú dovolenku je zamestnávateľ povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne začiatok a koniec čerpania materskej dovolenky svojej zamestnankyne do 8 dní od začiatku čerpania a do 8 dní od skončenia čerpania materskej dovolenky. Oznámenie zdravotnej poisťovni vykoná Sociálna poisťovňa.

Materská dovolenka v prípade študentky

Pokiaľ študentka nepracovala, štát za ňu neodvádzal nemocenské poistenie, nemá nárok na materskú dovolenku. V prípade, ak otec dieťaťa pracuje, môže ísť na materskú on. Pokiaľ by sa to ani jemu neoplatilo, môže požiadať o rodičovský príspevok. Ešte je tu ďalšia možnosť, ak študentka napríklad pol roka počas štúdia pracovala. Ak jej to zdravotný stav dovolí, 3 mesiace si môže odpracovať počas tehotenstva alebo si môže nemocenské poistenie doplatiť. Spätne to žiaľ nejde.

Materská dovolenka v prípade evidencie na úrade práce

Nárok na materskú dovolenku môžete získať aj keď ste nezamestnaná, ak ste na úrade práce krátko a spĺňate podmienku odpracovaných 270 dní za posledné 2 roky a zároveň ste v ochrannej lehote. Ak sa bojíte, že by ste neboli v ochrannej lehote, je možné zamestnať sa napríklad na jeden týždeň.

Výška materskej dávky

Materská sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. U zamestnanca je to hrubá mzda, z ktorej sa platia sociálne odvody. Pri živnostníkoch a dobrovoľne poistených je to vymeriavací základ. Percentuálna výška materského je 75 % DVZ od prvého dňa.
Výška materskej dávky má aj svoju maximálnu hranicu a  určuje ju maximálny denný vymeriavací základ, ktorý sa mení vždy k 1. januáru daného roka. Z určeného maximálneho denného vymeriavacieho základu sa potom počíta maximálna výška za deň. Po výpočte tak vzniknú aj maximálna možná materská dávka za 30-dňový mesiac a maximálna možná dávka za mesiac, ktorý má 31 dní.

 
Parametre materskej dávky:
  • maximálny denný vymeriavací základ v roku 2022 je 74,4987 eur,
  • percentuálna výška materského je 75 % DVZ,
  • maximálna materská dávka je 55,87 eur na deň,
  • maximálna materská za 30 dní je 1 676,30 eur,
  • maximálna materská za 31 dní je 1 732,10 eur.

Kto vypláca materskú 

Materskú dávku vám bude vyplácať Sociálna poisťovňa. Žiadosť o materské dávky vystavuje váš gynekológ v období od 8 do 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Ak ste zamestnaná, žiadosť dáte zamestnávateľovi, ktorý ju potvrdí a následne doručí Sociálnej poisťovni. Samostatne zárobkovo činné a dobrovoľne nemocensky poistené osoby aj fyzické osoby v ochrannej lehote predkladajú lekárom vystavenú žiadosť o materské priamo na pobočke Sociálnej poisťovne.

Spôsob výplaty materskej

  • na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky určený príjemcom dávky, alebo
  • v hotovosti na adresu určenú príjemcom dávky, alebo
  • na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky prostredníctvom Slovenskej pošty, a s., ak príjemca dávky v žiadosti neurčil spôsob výplaty dávky.
 

Lehoty na výplatu dávky

Dávky sa vyplácajú do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa materské vypláca, v prípade včasného doručenia dokladov.

Predpoklad výplaty dávky
Doklady treba predložiť pobočke Sociálnej poisťovne spravidla do 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca.
Po narodení dieťaťa treba predložiť kópiu dokladu o narodení dieťaťa len v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky.

Zastavenie výplaty
Výplata materského sa zastaví na žiadosť poberateľa materského najneskôr od splátky materského splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa žiadosť doručila Sociálnej poisťovni.

8-mesačná ochranná lehota pre tehotné ženy

Sociálna poisťovňa v niektorých prípadoch zohľadňuje tzv. ochrannú lehotu, ktorá  trvá 8 mesiacov pred očakávaným termínom pôrodu. Ak s vami zamestnávateľ preruší pracovný pomer ale  ste už v šiestom týždni tehotenstva, získate nárok na materskú, ktorá sa bude posudzovať z odpracovaných mesiacov pred ochrannou lehotou. Samozrejme musíte splniť podmienku minimálne 270-dňového nemocenského poistenia v uplynulých dvoch rokoch.

Zánik nároku na výplatu materského:

  • ak sa poistenec podľa lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie starať o dieťa pre svoj nepriaznivý zdravotný stav – nárok na materské zaniká dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby a opätovne vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa zo starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pričom nárok na materské trvá do uplynutia celkového obdobia trvania nároku na materské, najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.
  • ak sa poistenec prestal starať o dieťa z iného dôvodu, ako je jeho nepriaznivý zdravotný stav, nárok na materské zaniká dňom skončenia jeho starostlivosti o dieťa a opätovne vzniká odo dňa pokračovania v starostlivosti o dieťa, pričom obdobie, počas ktorého sa poistenec prestal starať o dieťa z iných dôvodov, sa započítava do celkového obdobia trvania nároku na materské nárok na materské zaniká dňom smrti poistenca.
Zdroj: Sociálna poisťovňa


TIP OD NÁS: Ak ste z nejakého dôvodu nepožiadali o materské hneď, ako vám na ňu vznikol nárok, nič sa nedeje. O materské dávky môžete požiadať až do 3. roku veku dieťaťa.


 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách