Zverejnené: 22.07.2019

Mladomanželské pôžičky sú späť


Article image

Od 1. júla 2019 môžu mladé manželské páry požiadať o pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Peniaze môžu dostať na výstavbu, kúpu bytu alebo na jeho úpravu. Za každé dieťa štát odpustí manželom 2 000 € z úveru, maximálne však do výšky 6 000 €. O odpustenie čiastky musia manželia požiadať písomne do jedného roka od narodenia dieťaťa. 

Kto môže požiadať o mladomanželskú pôžičku?

O mladomanželskú pôžičku môžu požiadať manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Maximálny príjem žiadateľov (manžel, manželka, prípadne dieťa)  za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na ich domácnosť. Do 30.6.2020 je životné minimum pre dvojčlennú domácnosť 356,84 €.

Minimálny príjem sa počíta ako 1,3 násobok životného minima mínus záväzky domácnosti. Výsledok tohto rozdielu musí byť vyšší ako splátka mladomanželskej pôžičky. 

Účel poskytnutia financií.

Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome.

Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome (do 3 rokov od kolaudácie).

Kúpa staršieho bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome (staršieho ako 3 roky od kolaudácie).

Stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti. Finančné prostriedky môžu byť použité na výmenu rozvodov v byte, výmenu bytového jadra, zariaďovacie predmety v kúpeľni, výmenu okien, úpravu stien, podláh, zabudovaná kuchynská linka vrátane zabudovaných spotrebičov a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania.

Výška mladomanželskej pôžičky a za akých podmienok.

Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome

Úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000 € na byt vo výške

  • časť úveru do 15 000  € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
  • časť úveru nad 15 000, € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

Kúpa bytu do troch rokov od kolaudácie v bytovom dome, polyfunkčnom dome

Úver  vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000  € na byt vo výške

  • časť úveru do 15 000 € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
  • časť úveru nad 15 000 € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

Kúpa bytu, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome

Úver  vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000 € na byt vo výške

  • časť úveru do 15 000 € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
  • časť úveru nad 15 000 € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

Stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome

Úver  vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30 000 € na byt vo výške

  • časť úveru do 15 000 € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
  • časť úveru nad 15 000 € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

Ako postupovať pri podaní žiadosti.

Žiadatelia predložia žiadosť prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby na predpísanom tlačive ŠFRB. Po overení pracovník Mestského úradu do 10 dní zaregistruje žiadosť do elektronického príjmu žiadostí a odošle žiadosť na ŠFRB, ktorý žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách. Termín podania žiadosti je do 31.10. príslušného kalendárneho roka.

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách