Zverejnené: 16.04.2024

Môžem si vybrať peniaze z 2. piliera?


Article image
Peniaze z II. piliera je možné čerpať až po splnení zákonom stanovených podmienok a to na účely výplaty starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Podmienkou na výplatu starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku. Ani pri prípadnom vystúpení sporiteľa z II. piliera (iba v prípade otvorenia II. piliera), kedy klient následne ostáva už len v I. pilieri, nie je možné si z dôchodkového účtu vybrať hotovosť. Aký dôchodkový vek bude platiť vo vašom prípade, si môžete overiť na stránke Sociálnej poisťovne.

Možnosti a pravidlá týkajúce sa 2. piliera

Podmienky súčasnej výplatnej fázy sa budú vzťahovať na dôchodky vyplácané na základe žiadosti o dôchodok z II. piliera podanej najneskôr 31. decembra 2024.
Znamená to, že rozhodujúci je dátum podania žiadosti o dôchodok. Ak sporiteľ požiada o dôchodok z
II. piliera najneskôr 31. decembra 2024 a následne na základe záväznej ponuky dôchodkov z ponukového listu uzatvorí dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo zmluvu o poistení dôchodku, budú sa na neho vzťahovať podmienky súčasnej výplatnej fázy účinnej do 31. decembra 2024. Uvedené platí aj v prípade, že sa ponuka dôchodkov sporiteľovi vystaví až začiatkom roka 2025.
Celá nasporená suma vám môže byť vyplatená v jednej splátke, ak budú splnené tieto podmienky:
  • dovŕšili ste dôchodkový vek alebo ste splnili podmienky nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení (získali ste aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov a súčet súm vášho predčasného starobného dôchodku z I. piliera a II. piliera je minimálne vo výške 1,6-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu),
  • súčet súm vašich dôchodkových dávok z I. piliera (predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský alebo vdovecký dôchodok), výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku, obdobných dôchodkov z cudziny a doživotného dôchodku z II. piliera je vyšší ako platná referenčná suma (na rok 2024 je to 651,70 eur; referenčná suma platná pre rok 2025 ešte nie je známa,
  • požiadate o dôchodok z II. piliera najneskôr 31. decembra 2024 vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo v Sociálnej poisťovni; ak sporiteľovi ešte nevznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení, môže o predčasný starobný dôchodok z II. piliera požiadať len v Sociálnej poisťovni,
  • na základe záväznej ponuky dôchodkov z ponukového listu uzatvoríte dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Ponuka dôchodkov z II. piliera bude platná 30 kalendárnych dní, čo bude zároveň aj lehota na kontaktovanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a uzatvorenie dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom, v ktorej si dohodnete konkrétne podmienky.
Možnosť jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov z II. piliera zostane zachovaná aj v roku 2024, to znamená bez nutnosti zdanenia vyplatenej sumy príspevkov.

Ktorý sporiteľ môže vystúpiť z 2. piliera?

Vystúpiť môže iba ten sporiteľ, ktorému po 1. máji 2023 vznikla účasť v II. pilieri automaticky, a to bez ohľadu na to, či si DSS vybral sám (uzatvoril s ňou zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení) alebo mu bola určená Sociálnou poisťovňou. Sporiteľovi, ktorému prvý poistný vzťah vznikol pred 1. májom 2023 a vstúpil do II. piliera dobrovoľne, nemá možnosť z II. piliera vystúpiť.

Sporiteľ, ktorému vznikla účasť v II. pilieri automaticky, môže z neho vystúpiť, ak v lehote 730 dní od vzniku tejto účasti, t .j. od prvého dôchodkového poistenia vzniknutého po 1. máji 2023, doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie s úradne osvedčeným podpisom alebo oznámenie podpísané pred povereným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktoré obsahuje prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.
Tlačivo k vystúpeniu z II. piliera platné od 1. mája 2023 bude zverejnené tu:
Oznámenie nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier). Účasť na starobnom dôchodkovom sporení následne zanikne spätne od prvého dňa jej vzniku. Sporiteľ tento prejav vôle týkajúci sa jeho výstupu nemôže vziať späť.

Od 1. januára 2025 sa mení výplatná fáza

S účinnosťou od 1. januára 2025 sa mení výplatná fáza v zmysle zákona č. 210/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa účinnosť výplatnej fázy posúva z 1. januára 2024 na 1. január 2025.
Po podaní žiadosti o dôchodok bude môcť sporiteľ poberať dôchodok formou programového výberu z polovice nasporenej sumy po dobu, ktorá bude zodpovedať polovici mediánu hodnôt strednej dĺžky života pre mužov a ženy vo veku sporiteľa. Programový výber bude vyplácať DSS.

Po dočerpaní programového výberu bude z druhej časti nasporenej sumy sporiteľ poberať doživotný dôchodok zo životnej poisťovne.
Zostáva zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám. Podmienkou bude, aby mal sporiteľ dostatočné doživotné zabezpečenie a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod., bol vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku. Hodnota referenčnej sumy na rok 2025 v tomto čase nie je známa.

Nová výplatná fáza sa bude týkať sporiteľa, ktorý požiada o dôchodok z II. piliera od 1. januára 2025. Ak sporiteľ požiada o dôchodok z II. piliera do 31.12.2024 a na základe jeho ponuky dôchodkov uzatvorí dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo zmluvu o poistení dôchodku, budú sa na neho vzťahovať podmienky súčasnej výplatnej fázy.

 
TIP OD NÁS: Nie je múdre spoliehať sa iba na dôchodok od štátu. Sporenie na dôchodok má veľký význam. Do dôchodku môžete odísť omnoho skôr a so sporením si viete zabezpečiť pohodlný dôchodok. Jednou z možností, ako si zvýšiť svoj dôchodok, je II. pilier.

Výhodou je, že na váš dôchodkový účet v II. pilieri sa presúva časť dôchodkových odvodov, ktoré vy a váš zamestnávateľ platíte tak či tak, čo znamená, že na sporenie nemusíte použiť vlastné finančné prostriedky.
Ak si chcete k dôchodku prilepšiť a neviete si vybrať správcovskú spoločnosť alebo fond, 
poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. 

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách