Zverejnené: 18.07.2019

Národná banka Slovenska


Základné informácie o NBS

 

Adresa sídla NBS:                   ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Telefón:                                      02/5787 1111

FAX :                                           02 / 5787 1128

Domovská stránka NBS      

História, úlohy  a služby Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenska, ktorá  vznikla 1. 1. 1993  na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy. Vznik NBS bol dôsledok rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej Republiky a vzniku Slovenskej republiky. Jej základnou úlohou  je zabezpečenie cenovej stability, ktorá prispieva k dosiahnutiu určitej úrovne zamestnanosti, ale aj neinflačnému ekonomickému rastu. NBS sídli v Bratislave  a má 5 expozitúr, ktoré sa nachádzajú v Banskej Bystrici, Košiciach, Nových Zámkoch, Poprade a Žiline. Úlohou expozitúr je zabezpečenie peňažného obehu.

Jednotný mechanizmus dohľadu nad bankovníctvom funguje od 1.11.2014 a predstavuje nový systém finančného dohľadu. Tvoria ho Európska centrálna banka (ECB) a príslušné vnútroštátne orgány najmä krajín eurozóny (vrátane NBS). Systém je  založený na vzájomnej spolupráci medzi ECB a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V rámci jednotného mechanizmu dohľadu sa banky (úverové inštitúcie) členia na významné (dohľad bude priamo vykonávať ECB) a menej významné (zostávajú pod dohľadom príslušných vnútroštátnych orgánov). Priamy dohľad nad menej významnými bankami a pobočkami zahraničných bánk sa vykonáva Národnou bankou Slovenska, v rámci integrovaného dohľadu nad finančným trhom, ako jedna jeho neoddeliteľná súčasť.

Národná banka Slovenska vydáva eurové bankovky a mince a samozrejme zabezpečuje ich obeh, prostredníctvom dohľadu nad finančným trhom prispieva k finančnej stabilite. Jej cieľom nie je tvorba zisku. Je nezávislá právnická osoba (nezávislosť je jedným zo základných princípov fungovania všetkých národných centrálnych bánk krajín Európskej únie), ktorá zabezpečuje plnenie svojich úloh nezávisle od inštrukcií štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a orgánov verejnej moci. Hlavným dôvodom nezávislosti centrálnej banky je nutnosť oddeliť právomoc vynakladať peniaze od právomoci vydávať peniaze. Vláda by mohla mať záujem znížiť úrokové miery, aby znížila náklady štátneho dlhu, čo by mohlo spôsobiť rast inflácie.

Národná banka Slovenska hospodári s vlastnými prostriedkami a nie je napojená na štátny rozpočet. Zisk alebo strata  NBS vzniká pri menovo politických operáciách ako napríklad požičiavanie peňazí, investičná činnosť, poplatky od dohliadaných subjektov a pohľadávky voči Európskej centrálnej banke.

Národná banka Slovenska je neodlúčiteľnou súčasťou Eurosystému (je to menový orgán eurozóny, ktorý udržiava cenovú stabilitu v eurozóne). NBS vykonáva aj funkcie, ktoré nesúvisia s Eurosystémom, a za ktoré nesie zodpovednosť. Jednou z najdôležitejších úloh, ktorá nevyplýva z účasti NBS v Eurosystéme je  dohľad nad domácim finančným trhom.  V roku 2010 bola Národná banka Slovenska jednou z dvoch centrálnych bánk krajín eurozóny, ktoré vykonávali dohľad nad všetkými finančnými inštitúciami v krajine. Druhou bankou je Írska centrálna banka.

Národná banka Slovenska sa ako člen Eurosystému podieľa na spoločnom prognostickom procese. Prognostický proces v rámci ECB reprezentujú štyri predikcie (predikcia je predpoveď možného, doposiaľ nepozorovaného stavu vecí) za rok.

Jednou z ďalších úloh Národnej banky Slovenska je zbierať a zverejňovať rôzne druhy štatistických údajov, ktoré slúžia na zabezpečenie výkonu menovej politiky a dohľadu nad finančným trhom. Ide o štatistiky ako:  menová a finančná štatistika, štatistika poisťovní, kapitálového trhu a dôchodkového sporenia, štatistika nebankových subjektov a štatistika finančných účtov.

Národná banka Slovenska má právo vydávať vykonávacie všeobecne záväzné právne predpisy na základe splnomocnení uvedených v zákonoch. Pripravuje a vydáva vyhlášky a opatrenia v oblasti meny, peňažného obehu, platobných systémov, devízových vzťahov, bankovníctva, kapitálového trhu,  poisťovníctva a dôchodkového sporenia. Pripravuje a predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy zákonov v oblasti peňažného trhu.  S Ministerstvom financií SR pripravuje a prekladá vláde SR návrhy zákonov v oblasti devízových vzťahov, platobných systémov a poskytovania platobných služieb a finančného trhu vrátane bankovníctva.

Národná banka Slovenska reprezentuje a zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných inštitúciách, poskytuje technickú pomoc  centrálnym bankám aj verejným  inštitúciám v zahraničí. Technická pomoc má formu výmeny odborných poznatkov a skúseností z oblasti menovej politiky a dohľadu nad finančným trhom.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách