Zverejnené: 12.08.2022

Následné poistné


Následné poistné je poistné, ktoré bolo na základe poistnej zmluvy určené na poistné obdobia nasledujúce po prvom poistnom období, teda poistné, ktoré sa platí v druhom a ďalších obdobiach. Každé následné poistné je splatné v prvý deň príslušného poistného obdobia. Ak následné poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy  na jeho zaplatenie od poisťovateľa, ide o tzv. dlžné poistné, kedy poistenie zaniká pre neplatenie.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách