Zverejnené: 20.04.2021

Nezaplatenie PZP vás môže vyjsť draho


Article image

PZP musí mať podľa zákona uzatvorené každé vozidlo, ktoré sa pohybuje po slovenských cestách. Nie každý berie toto nariadenie vážne. Mnoho vodičov sa jednoducho spolieha na to, že im škodová udalosť nehrozí. Zabúdajú však na to, že ich jazda bez poistky môže vyjsť draho.

Povinné zmluvné poistenie je poistenie zodpovednosti vozidla voči škodám, ktoré môžu byť spôsobené jeho prevádzkou. Pri spôsobení škody inej osobe je práve táto škoda hradená z PZP, ktoré slúži nielen ako ochrana pre poškodených, ale aj pre poisteného. Ak máte podľa zákona povinnosť uzatvoriť PZP a nespravíte tak, hrozí vám pokuta.

Kto je povinný uzatvoriť PZP?

Povinnosť uzatvoriť PZP sa týka osoby, ktorá je v dokladoch vozidla, registrovaného na Slovensku, uvedená ako držiteľ. Môže byť tiež zapísaná ako osoba, na ktorú sa držba tohto vozidla previedla.

Poistné zmluvné poistenie je povinný uzatvoriť aj každý vlastník resp. prevádzkovateľ motorového vozidla. Výnimkou nie je ani samotný nájomca, pokiaľ je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (napr. leasing) a tiež vodič cudzozemského motorového vozidla.

Čo ak PZP neuzavriete včas?

V prípade, že vlastník motorového vozidla neuzatvorí PZP, bude obvodný úrad pri ukladaní pokuty prihliadať na viacero faktorov. Patrí medzi ne napríklad závažnosť porušenia povinnosti uzatvorenia PZP a dĺžka trvania protiprávneho stavu.

Pokutu môže obvodný úrad uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel. Najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Konaním o uložení pokuty za neuzavretie PZP je poverený obvodný úrad v mieste trvalého pobytu alebo sídla držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla. Správne orgány môžu následne pokutovať neplatičov až do výšky 3 320 eur.

Dočasné vyradenie motorového vozidla

Ak  majiteľ svoje vozidlo dlhší čas nepoužíva alebo vlastní vozidlo, ktoré nemôže využívať v zimnom období, môže ho dočasne odhlásiť z evidencie. Dočasným vyradením vozidla sa zruší aj PZP, za ktoré nebude musieť platiť. Vozidlo totiž nebude vôbec využívať.
Na to, aby sa tak stalo, musí prevádzkovateľ alebo majiteľ vozidla splniť niekoľko povinností. Konkrétne by mal:

  • spísať žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel a podať ju na príslušnom dopravnom inšpektoráte,
  • odovzdať osvedčenie o evidencii alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla,
  • odovzdať tabuľky s evidenčným číslom,
  • predložiť doklad totožnosti (v prípade fyzickej osoby), prípadne výpis z Obchodného registra alebo živnostenský list (v prípade podnikateľa),
  • zaplatiť správny poplatok vo výške od 5 eur až 350 eur (výška závisí od času, počas ktorého je vozidlo vyradené z evidencie).


Ak sa na vás platba PZP vzťahuje a nechcete vozidlo vyradiť, riešením je prieskum trhu a výber najvýhodnejšieho poistenia. Ideálne takého, ktoré príliš nezaťaží peňaženku a poskytne vám nejakú pridanú hodnotu. Strážte si aj bezškodový priebeh. Poisťovňa vašu snahu odmení výhodnou cenou PZP.

 

Porovnanie Povinného zmluvného poistenia TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách