Zverejnené: 07.12.2023

Oplatí sa dobrovoľné dôchodkové poistenie? Urobte si prehľad


Article image


Výhodnosť platenia dobrovoľného dôchodkového poistenia závisí od toho, aké ste mali zárobky ako zamestnanec alebo vymeriavací základ ako živnostník po roku 1983, ktorý je rozhodujúcim obdobím na určenie výšky starobného dôchodku. Dôležité je, aké dlhé obdobie ste boli zamestnancom a ako dlho ste boli SZČO.

Ak ste boli dlhé obdobie zamestnancom a zarábali ako zamestnanec v hrubom priemernú mzdu a ako SZČO ste platili minimálne sociálne odvody len krátky čas, napríklad 4 roky, tak by ste mali mať aj bez platenia dobrovoľných dôchodkových odvodov nárok na vyšší ako minimálny dôchodok. Na dobrovoľné dôchodkové poistenie nie je možné sa prihlásiť spätne.

Aký význam má zabezpečenie pevného finančného zázemia počas dôchodku?

Sociálne poistenie je povinné verejnoprávne poistenie, vďaka ktorému sa prostredníctvom platenia odvodov a poberania dávok zabezpečíte pred rizikovými životnými situáciami. V praxi to znamená, že ak z rôznych dôvodov nemôžete pracovať (choroba, materská a pod.), stratíte zamestnanie alebo dovŕšite dôchodkový vek, budú vám poskytnuté sociálne dávky, ktoré vám pomôžu prekryť obdobie bez príjmu.

Ak ste zamestnancom, platí za vás odvody na toto poistenie zamestnávateľ z vašej hrubej mzdy, v určitých prípadoch tak robí štát (napríklad počas materskej dovolenky), ale sú obdobia, kedy za vás poistenie nikto nehradí a vtedy je dobré vedieť o možnosti platiť si poistenie dobrovoľne. Obdobie dobrovoľného poistenia, keď si riadne a včas platíte poistné, sa totiž zhodnocuje ako obdobie poistenia pri posudzovaní nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne.

Čo je dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Dôchodkové poistenie je druh dôchodkového sporenia. Je to zmluva medzi vami a Sociálnou poisťovňou, v ktorej pravidelne prispievate počas svojich pracovných rokov a poisťovňa vám po odchode do dôchodku zabezpečí vyplácanie príjmu, teda starobného dôchodku.

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • dovŕši 16 rokov veku,
 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a
 • nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.
Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť aj osoba, ktorá spĺňa horeuvedené podmienky, ak je súčasne povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO, alebo je osobou, za ktorú platí dôchodkové poistenie štát (napríklad z dôvodu starostlivosti o dieťa vo veku do 6 rokov), resp. je invalidná.

Ukončenie dobrovoľného dôchodkového poistenia

Ak nemáte záujem ďalej platiť poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie, môžete sa z neho kedykoľvek odhlásiť. Dobrovoľné poistenie zaniká dňom, kedy sa odhlásite, najskôr odo dňa podania odhlášky. Na ukončenie dobrovoľného poistenia je potrebné, aby ste vyplnil odhlášku dobrovoľne poistenej osoby, ktorú môžete poslať poštou alebo podať osobne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska.

Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaniká aj v prípade:
 • ak je vám priznaný invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • ak je vám priznaný invalidný dôchodok a dovŕšite dôchodkový vek,
 • ak je vám priznaný starobný dôchodok,
 • alebo v prípade, keď vám vznikne povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti (keďže nie je možný ich súbeh, ten je možný iba pri dôchodkovom poistení),
 • po priznaní predčasného starobného dôchodku.
Dobrovoľné poistenie vám zaniká v prípade, ak nezaplatíte poistné na dobrovoľné poistenie dva po sebe nasledujúce mesiace. Neplatí, ak ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti ste neboli v kalendárnom mesiaci povinný platiť poistné na dobrovoľné poistenie.

Výšku poistného si určujete sami. Aby ste si ju mohli vyrátať, potrebujete si určiť výšku vymeriavacieho základu. Od jeho výšky sa bude odvíjať výška vášho poistného a tiež od balíka poistenia, ktorý ste si zvolili. Jednotlivé poistenia majú svoje sadzby, ktorými sa pri výpočte musíte riadiť.

Balíky dobrovoľného poistenia

 1. Dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti (nemôže ich využiť fyzická osoba, ktorá je zároveň aj povinne nemocensky poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO).
 2. Dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie (nemôže ich využiť fyzická osoba, ktorá je zároveň aj povinne nemocensky poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO).
 3. Dobrovoľné dôchodkové poistenie (nemôže ho využiť osoba s priznaným predčasným starobným dôchodkom).
 4. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.
Byť len samostatne dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti môže len SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená. A to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného a starostlivosti o dieťa a v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 1. Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti.
Túto kombináciu môže využiť tiež len SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená (a to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok) a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Balíky číslo 1, 2, 4 a 5 nemôže využiť osoba s priznaným starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberateľ akéhokoľvek invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Ako môže pomôcť dosiahnutie finančnej stability v staršom veku?

Budúci dôchodok si možno zvýšiť aj platením dobrovoľného dôchodkového poistenia. Účelom dôchodkového poistenia je zabezpečiť si príjem po dovŕšení dôchodkového veku alebo v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, napríklad v prípade zlého zdravotného stavu. Poberať dôchodok môžete aj pri riadnom zamestnaní.
Pri dôchodkovom poistení sú dva podsystémy:
 • starobné poistenie – slúži ako zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia (ide o starobný a predčasný starobný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok),
 • invalidné poistenie – slúži pre prípad, že vaša práceschopnosť poklesne z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, tiež pre prípad úmrtia (ide o invalidný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský).

Výhody dobrovoľného dôchodkového poistenia

Výhoda dobrovoľného dôchodkového poistenia závisí od toho, aké ste mali zárobky (teda hrubú mzdu ako zamestnanec a vymeriavací základ ako živnostník) po roku 1983. Dôležité je, aké dlhé obdobie ste boli zamestnancom a ako dlho ste boli SZČO. Zvýšenie dôchodku prostredníctvom dobrovoľného dôchodkového poistenia môže byť relatívne výhodné.

Samozrejme, závisí od toho, akého veku sa dožijete a koľko rokov budete poberateľom dôchodku. Vyšší starobný dôchodok znamená po vašej smrti aj vyšší vdovský alebo vdovecký dôchodok pre manžela alebo manželku.

V prípade, ak ste boli živnostníkom a platili ste minimálne sociálne odvody a zamestnancom ste boli len krátky čas, vtedy budete mať nárok len na minimálny štátny dôchodok, ktorý je zo zákona vyšší, ako by bol váš reálne vypočítaný dôchodok. Vzhľadom na zavedenie minimálneho dôchodku je preto pre vás ako dlhoročného živnostníka rozhodne nevýhodné, aby popri povinnom dôchodkovom poistení ste platili do Sociálnej poisťovne aj dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Oplatí sa v porovnaní s investovaním do iných aktív?

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení definuje možnosť dobrovoľného dôchodkového poistenia. Mnohí o ňom uvažujú zvlášť v prípadoch, v ktorých pár rokov pred odchodom do dôchodku stratia zamestnanie a chcú mať slušný dôchodok. V dobrej vôli sa domnievajú, že dobrovoľným platením poistenia im narastie počet rokov dôchodkového poistenia, a tým bude vyšší i ich dôchodok. Nie vždy je to však pravda. Kedy sa vám teda oplatí platiť si dobrovoľné dôchodkové poistenie?

Výhodnosť platenia dobrovoľného dôchodkového poistenia závisí od výšky zárobkov. Dôležitá je tiež dĺžka obdobia, počas ktorého bol človek zamestnancom či SZČO. Môže byť vhodné pre mnohých ľudí, ale závisí to od individuálnych finančných cieľov a situácie. Je dôležité konzultovať s finančným poradcom, aby sa zistilo, či je táto forma investície pre vás tá najlepšia voľba.

Ak máte stabilný príjem a viete vyčleniť určitú sumu z vášho mesačného rozpočtu na dôchodkové úspory, mohlo by to byť pre vás vhodné riešenie. Dôležité je zvážiť aj váš súčasný vek a plánovaný dôchodkový vek.
Aby ste si mohli vybrať to správne sporenie na dôchodok, je dôležité zorientovať sa v dostupných dôchodkových pilieroch a investíciách. Najlepšia možnosť ako sporiť na dôchodok je využívať všetky dôchodkové piliere a ich kombináciou možno dosiahnuť efektívne sporenie na dôchodok a zároveň zvoliť štvrtý pilier, o ktorom sa hovorí ako o pilieri budúcnosti.

Pri investovaní na dôchodok je dôležitá pravidelnosť. Šetrenie peňazí z dlhodobého hľadiska je efektívne iba vtedy, keď sa investujú, aby nestrácali na hodnote, napríklad kvôli inflácii. Investovanie je rozumným riešením, ako neprerobiť, ale peniaze do dôchodku zhodnotiť.

Ak ste sa rozhodli investovať a sporiť si na dôchodok, poradíme vám, ako sporiť efektívne a bezpečne. Nie je jednoduché vyznať sa v stovkách rôznych
fondov. Ak nie ste sami finančnými expertmi, investičný odborníci Finančného Kompasu vám poradia pri výbere. Upozornia vás na to, aby ste si pri výbere dali pozor aj na to, v akej mene vybraný fond investuje a vyhli sa tak ďalšiemu riziku.
Zdroj informácií ohľadne sociálneho poistenia: Sociálna poisťovňa

TIP OD NÁS: Čím skôr začnete sporiť na dôchodok, tým viac môžete získať. Pri dlhodobom investovaní dosahujú sporitelia tým vyššie výnosy, čim dlhšie sporia. Je ale dôležité nastaviť si správne investičné sporenie. Pri investovaní sa treba orientovať na dlhšie časové horizonty, ideálne viac ako 15 rokov.

Ak chcete investovať svoje peniaze na dôchodok, ktorý bude o desiatky rokov, mali by ste uvažovať o akciových fondoch. Nie je jednoduché vyznať sa v stovkách rôznych fondov. Ak nie ste sami finančnými expertami, odporúčame poradiť sa pri výbere so skúseným odborníkom. Preto nás neváhajte kontaktovať.

Porovnať všetky piliere dôchodkového sporenia môžete na Finančnom Kompase.
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách