Zverejnené: 04.07.2017

Osobný bankrot - oddĺženie


Osobný bankrot  je spôsob oddĺženia fyzickej osoby pri nadmernom zadlžení, nezvládaní plniť záväzky a  dotyčnej osobe hrozí exekúcia.  


Podmienky osobného bankrotu:
•    Osoba musí byť v platobnej neschopnosti – mať aspoň jeden finančný záväzok 180 dní po lehote splatnosti
•    V čase podania návrhu musí byť voči žiadateľovi vedené exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie
•    Povinné zastúpenie Centrom právnej pomoci
•    Zaplatiť poplatok 500 € na odmenu a výdavky správcu, ak dlžník nemá 500 € na poplatok, môže požiadať Centrum právnej pomoci, aby poplatok uhradila (poplatok je však potrebné do troch rokov  vrátiť)

Zbaviť dlhov sa môže dlžník dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je konkurz a druhý je splátkový kalendár. Pri oboch spôsoboch dôjde k oddlženiu dlžníka.  Pri konkurze dôjde k oddlženiu dňom jeho vyhlásenia a pri splátkovom kalendári dňom, kedy určí súd splátkový kalendár.

Konkurz

Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník a súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu vyhlási konkurz, určí správcu a vyzve veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok
Pri konkurze sa predá celý dlžníkov majetok a finančné prostriedky z predaja sa rozdelia medzi veriteľov. Vyhlásením konkurzu celý majetok dlžníka prechádza na  správcu.  Konkurzu nepodlieha majetok charakteru nepostihnuteľnej hodnoty obydlia a aj majetok, ktorý nie je možné postihnúť exekúciou. Pri konkurze je možnosť pre niektoré osoby, ako napríklad súrodenec dlžníka, vykúpiť časť majetku dlžníka z konkurzu.

Splátkový kalendár

Návrh na určenie splátkového kalendára  je oprávnený podať dlžník a súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi v prípade ak:

  • návrh podala oprávnená osoba
  • návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti
  • navrhovateľ bez vysokoškolského právnického vzdelania  druhého stupňa, je  v súlade so zákonom riadne zastúpený
  • dlžník je platobne neschopný
  • od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynuli aspoň 3 roky
  • nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár

Pri správne napísanom návrhu, súd poskytne dlžníkovi ochranu a určí správcu. Správca musí do 45 dní zhotoviť splátkový kalendár. Pri jeho vyhotovení musí rešpektovať pravidlá  stanovené zákonom. Napríklad uspokojenie veriteľov nesmie byť nižšie ako 30 % z nezabezpečenej pohľadávky a musí byť o 10 % vyššie, než aké by nezabezpečení veritelia dostali, ak by na dlžníka bol vyhlásený konkurz.
Ak dlžník nesplnení podmienky, súd návrh odmietne do 15 dní od doručenia návrhu. V prípade splátkového kalendára má dlžník právo ponechať si časť svojho majetku.

Osobný bankrot je možné vyhlásiť iba raz za desať rokov. Nedotknuteľné pohľadávky ako pohľadávka maloletého dieťaťa na výživné alebo pohľadávka zo zodpovednosti za škodu a pod.  bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení. Tu nie je dôvod dlžníkovi pohľadávky odpúšťať.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách