Zverejnené: 24.01.2020

Osobný bankrot v roku 2020 po novom


Article image

Od 1. januára 2020 je možné podať žiadosť o osobný bankrot len v prípade, ak je voči osobe vedené exekučné konanie dlhšie ako 1 rok. Podľa starej úpravy bola súčasťou procesu osobného bankrotu aj trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého bolo potrebné čakať na oddlženie. Podľa novej úpravy táto lehota už neexistuje.

Podmienky osobného bankrotu 

 • Musí byť voči osobe vedené exekučné konanie.
 • Osoba musí byť platobne neschopná. Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok.
 • Osoba musí preukázať poctivý zámer, musí mať snahu o vyriešenie svojej situácie a zbavenie sa dlhov.
 • Osoba musí poskytnúť potrebnú súčinnosť, preukázať snahu nájsť si zamestnanie alebo si zabezpečiť iný zdroj príjmov a dokázať, že má riadny záujem o opätovné zaradenie sa do spoločnosti.
 
V prípade,  že osoba disponuje príjmom, ostáva jej celý a nemalo by sa z neho už nič strhávať.
 

Na čo sa osobný bankrot nevzťahuje?

 • Dlhy z výživného
 • Pohľadávka, ktorá je zabezpečená, napríklad hypotéka
 • Pohľadávky nepeňažného charakteru
 • Pohľadávka za spôsobené škody
 • Peňažný trest podľa Trestného konania
 • Pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci
 
Zbaviť sa dlhov prostredníctvom vyhlásenia osobného bankrotu je možné dvoma spôsobmi. Buď požiadate o konkurz, alebo splátkový kalendár.

Konkurz

Podstata konkurzu spočíva v tom, že ak by dlžník mal nejaký majetok, musí akceptovať to, že tento sa speňaží a použije na uspokojenie veriteľov. Ak súd vyhlási konkurz, musia súdy bezodkladne zastaviť prebiehajúce konania, ktoré sa týkajú dlhu, ktorý sa má uhradiť v konkurze. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Vyhlásením konkurzu zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak prebieha dražba, na návrh dlžníka dražobník upustí od konania dražby.

Splátkový kalendár

Aby dlžník mohol použiť druhý spôsob oddlženia, teda splátkový kalendár musí okrem vyššie uvedených podmienok spĺňať aj podmienku pravidelného príjmu a zároveň dlžníkove dlhy nesmú prevyšovať jeho majetok. Pri tomto spôsobe súd správcu poverí preskúmaním pomerov dlžníka.

Správca následne podá na súd návrh na splátkový kalendár, pričom tento sa určí tak, aby sa uspokojilo minimálne 30 % dlhov. Presné percento aké bude musieť dlžník v priebehu 5 rokov splatiť určí až súd. Na rozdiel od konkurzu, pri určení splátkového kalendára sa prebiehajúce súdne ani exekučná konania nezastavujú.

 

Ako vyhlásiť osobný bankrot?

Na to, aby sme mohli vyhlásiť osobný bankrot, musíte doložiť:
 • Zoznam majetku
 • Zoznam spriaznených osôb
 • Zoznam majetku väčšej hodnoty, vlastnený v posledných troch rokoch
 • Životopis
 • Vyhlásenie o platobnej neschopnosti
 • Doklad o vedení exekučného konania nie starší ako 30 dní
 
Po predložení všetkých vyššie spomenutých dokumentov je súd povinný do 15 dní od doručenia návrhu rozhodnúť. Buď rozhodne tak, že návrh odmietne, alebo pristúpi k vyhláseniu konkurzu, respektíve splátkového kalendára.
Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách