Zverejnené: 19.04.2017

Platobný styk


Všetky druhy platieb, ktoré  sa uskutočňujú medzi právnickými  aj fyzickými osobami. Súčasťou platobného styku  sú  nástroje a dokumenty, ktoré zabezpečia presun finančných prostriedkov od platiteľa k príjemcovi platby.

Platobný styk sa delí na:

  •     Tuzemský
  •     Zahraničný

Tuzemský platobný styk posudzujeme z hľadiska použitých platobných prostriedkov na:

Hotovostný platobný styk - platby v hotovosti bankovkami alebo mincami, vyžaduje si  zvýšenú bezpečnosť, nakoľko je tu možné riziko falšovania a pozmeňovania bankoviek, riziko podvodu alebo krádeže.

Bezhotovostný platobný styk - peniaze sa pri ňom nepoužívajú v hotovosti, ale vo forme depozitných peňazí. Ide o pohyb depozitných peňazí na bankových účtoch účastníkov platby.

Kombinovaný platobný styk - je to kombinácia hotovostného a bezhotovostného platobného styku v jednej hospodárskej operácii.

Zahraničný platobný styk -  je prevod peňažných prostriedkov medzi príkazcom a príjemcom, ktorí sa nachádzajú v rôznych krajinách. Používa sa aj v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene v rámci Slovenskej republiky.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách