Zverejnené: 07.05.2020

Poistenie nehnuteľnosti - dom, byt


Article image
Poistenie nehnuteľnosti je určené k zabezpečeniu nehnuteľností určeným k bývaniu proti živelným pohromám a pred ďalšími rizikami. Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára pre rôzne typy nehnuteľností spravidla pre rodinné domy alebo vily trvale obývané, bytové domy, bytové jednotky ako byty vo vlastníctve a pod.Poistenie bytu a domu kryje škody spôsobené v dôsledku:

 • víchrice
 • krupobitia
 • vody z vodovodného potrubia
 • požiaru
 • úderu blesku
 • výbuchu
 • zrútenie lietadla, alebo jeho časti
 • ťarchy snehu
 • záplavy a povodene
 • nárazu vozidla
 • pádu stromu alebo stožiaru prípadne iného predmetu
 • výbuchu
 • odcudzenia stavebných častíc
 • vandalizmu
 • krádeži vlámaním alebo lúpežnému prepadnutiu
 • zosuvu pôdy
 • zrúteniu skál alebo zemín
 • zemetraseniu
 • dymu a prepätiu

Výluky z poistenia domu

 • stavebné súčasti a príslušenstvo budov ako sochy, plastiky a pod.
 • skleníky a fóliovníky
 • záhradné krby alebo udiarne
 • oporné múry a ich časti
 • budovy alebo vedľajšie stavby slúžiace na podnikanie a pod.
 

Výška poistnej sumy

Pri určení výšky poistnej sumy je potrebný znalecký posudok alebo doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti. V prípade novostavieb je dôležitý rozpočet stavby, prípadne poisťovne využívajú vlastnú metodiku stanovenia poistnej sumy. Výšku poistnej sumy musí zvážiť predovšetkým klient. Mal by prihliadať najmä na to, či v prípade nečakaných udalostí bude poistná suma zodpovedať nákladom na znovu zariadenie domácnosti.
Ak bude nehnuteľnosť  podpoistená, vystavujete sa tomu, že poisťovňa bude krátiť poistné plnenie. Poisťovne z týchto dôvodov odporúčajú radšej majetok mierne nadhodnotiť ako podhodnotiť.
 

Indexácia poistného

Indexácia poistného znamená navýšenie poistného. Poistné sumy sa rokmi automaticky zvyšujú ako rastie cena nehnuteľnosti. Pri indexácii poisťovne prispôsobujú každý rok poistné sumy úrovni cien nehnuteľností zverejnené Národnou bankou Slovenska. Ak ju v poistení nemáte dohodnutú, môže sa časom stať, že budete mať nehnuteľnosť podpoistenú.
 

Prečo si poistiť domácnosť a aj nehnuteľnosť

Prípad, kedy môže nastať problém, ak máte iba jedno poistenie:
Ak máme v byte napríklad poistenú len domácnosť, tak pri prípadnom vytopení nedostaneme od poisťovne žiadne peniaze za poškodené podlahy. Naopak ak máme poistenú len nehnuteľnosť, tak si nemôžeme nárokovať peniaze za zatopený nábytok, elektroniku či iné vybavenie.
 

Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti je dobre mať v jednej poisťovni

Každá poisťovňa ma inak nastavené nielen krytie poistných udalostí, ale aj rôzne definície toho, čo patrí pod poistenie nehnuteľnosti a čo pod poistenie domácnosti. Takto sa nám môže ľahko stať, že pri prípadnej škode zistíme, že ju ani jedna z dvoch poistiek nekryje. Preto je lepšie poistiť si domácnosť aj nehnuteľnosť v rovnakej poisťovni. Zároveň môže byť vhodné si v danej poistnej zmluve nastaviť aj rôzne pripoistenia, napríklad poistenie zodpovednosti za škodu.
 

Poistenie nehnuteľnosti – niekoľko rád

Nedostatky v poistných zmluvách sa často ukážu až po poistnej udalosti. Niektorí klienti napríklad zistia, že poistka nekryje riziko, ktoré by mala. Poradíme, ako tomu predísť.
 
 • Pri výbere poistenia nehnuteľnosti je dôležitý rozsah poistného krytia a nie výška poistného
 • Dôkladne si preštudujte poistné podmienky pred uzavretím poistenia
 • Zvážte, ktoré riziká vášmu bytu alebo domu reálne hrozia, a ktoré nie, nakoľko je zbytočné platiť vysoké poistné za poistenie, kvôli riziku, ktoré vám nehrozia.
 • Dajte si  riadne vysvetliť od  kedy (od akého dátumu alebo za akých podmienok) je vaša nehnuteľnosť už poistnou zmluvou riadne krytá, aby v prípade poistnej udalosti došlo k plneniu zo strany poisťovne.
Nezabúdajte si všímajte tiež poistné sumy, sadzby a výšku ročného poistného. Do zmluvy k poisteniu nehnuteľnosti je tiež potrebné zapísať zoznam vecí, ktorých sa má týkať pripoistenie. Ako poistník ste povinný uvádzať vždy pravdivé údaje a stanoviť také poistné sumy, ktoré zodpovedajú realite.

Poraďte sa s odborníkom

V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom poistenia nehnuteľnosti alebo samotného uzatvorenia poistenia, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme na prípadné otázky.  

Porovnanie poistenia TU.
Autor článku: Iveta Hudáková
 
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách