Zverejnené: 07.05.2020

Poistenie nehnuteľnosti - domácnosť


Article image
Predmetom poistenia domácnosti sú hnuteľné veci a predmety, ktoré sú súčasťou zariadenia bytu, domu alebo chaty. Poistenie nehnuteľnosti a  domácnosti predstavuje jeden z najkomplexnejších druhov poistení, ktoré zahŕňa okrem základného balíka aj množstvo pripoistení a nadštandardných krytí. To znamená, že si môžete poistiť čokoľvek a v akomkoľvek rozsahu, ak si za to zaplatíte.


Pred tým, ako však poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti uzatvoríte, je potrebné dohodnúť jednotlivé poistné podmienky.

Predmet poistenia nehnuteľnosti - domácnosti

Domácnosť je súbor hnuteľných vecí, tvoriacich zariadenie bytu alebo domu ako:
 • nábytok, svietidlá
 • koberce, dekoračný textil
 • veci osobnej potreby
 • cennosti
 • umelecké predmety, starožitnosti, zbierky
 • peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, ceniny
 • domáce elektrospotrebiče – biela technika
 • výpočtová a audiovizuálna technika, anténne systémy, fotoaparáty, filmovacie a optické prístroje
 • športové potreby, hobby náradie a zariadenia
 • ostatné – kuchynský riad, knihy, hračky, kozmetika, potraviny, veci v nebytových priestoroch patriacich k bytu, atď.
 
Predmetom poistenia nehnuteľnosti a domácnosti môžu byť aj náklady, vynaložené na stavebné úpravy v nájomnom byte.

Základné rizika v poistení 

 • voda z vodovodného potrubia
 • víchrica, krupobitie
 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla alebo jeho častí
 • povodeň, záplava
 • tiaž snehu, lavína
 • zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • zadymenie
 • náraz vozidla, aerodynamický tresk
 • zemetrasenie, výbuch sopky
 • krádež vlámaním alebo lúpež, vandalizmus

Pripoistenie ďalších rizík

 • poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin
 • skrat elektromotora - zhorenie motora v domácich elektrospotrebičoch
 • poistenie automatickej práčky
 • poistenie bicyklov mimo bytu (napríklad krádež v pivničných priestoroch)
 • nepriamy úder blesku, prepätie
 • predĺžená záruka na domáce elektrospotrebiče
 • výpadok elektrickej energie – znehodnotenie obsahu chladničky alebo mrazničky nepredvídaným výpadkom prúdu
 • atmosférické zrážky (vniknutie zrážkovej vody na poistenú vec)
 • lom rúrok – pri prasknutí potrubia sa preplatí aj škoda vzniknutá na potrubí.
 • únik vody - keď praskne potrubie a voda uniká tak, že to zistíte až na účte od vodární, poisťovňa kryje tieto náklady na nadmernú spotrebu vody
 • poistenie zodpovednosti za škodu (okrem škôd spôsobených vytopením suseda alebo vypadnutím predmetu z okna bytu s následkom zranenia okoloidúceho alebo rozbitia zaparkovaného auta pod oknom rieši aj škody kdekoľvek a kedykoľvek pri bežnej činnosti v občianskom živote.

Čo určuje cenu poistenia nehnuteľnosti - domácnosti

Na výšku poistného vplýva viacero faktorov. Pri poisťovaní domácnosti treba prihliadať predovšetkým na:
Stav a hodnotu majetku. Na určenie je potrebné, aby bola vykonaná fyzická obhliadka poisťovaného majetku, skontrolované zabezpečenie domácnosti.
Veľkosť plochy poisťovanej domácnosti a lokalita. Čím väčšia je plocha poisťovanej domácnosti, tým vyššie je aj poistné. Poisťovne pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti a domácnosti zohľadňujú aj lokalitu, v ktorej sa poisťovaná domácnosť nachádza.
Rozsah poistného krytia vybraného poistenia domácnosti. Poisťovne poskytujú balíčky poistení. Je potrebné, aby vami vybraný balík skutočne kryl riziká, ktoré potrebujete a chcete.
Hodnota, na ktorú sa poistenie nehnuteľnosti a domácnosti uzatvára.  Odporúča sa uzatvárať poistenie na novú hodnotu, ktorá po poškodení či zničení vecí pri poistnej udalosti garantuje vyplatenie poistného plnenia vo výške potrebnej na ich opätovné obstaranie.
Výška zvolenej spoluúčasti. Čím vyššiu spoluúčasť si pri poistení domácnosti zvolíte, tým nižšie poistné budete poisťovni platiť.
Obmedzenia a výluky z poistenia domácnosti. Pri poistení majetku poisťovne presne definujú, čo je a čo nie je predmetom poistenia domácnosti a aký je rozsah jeho krytia. Preto je potrebné, aby ste si poistnú zmluvu pozorne preštudovali pred tým, než ju podpíšete.

Podpoistenie a nadpoistenie

Každá domácnosť by mala byť poistená na sumu, ktorá zodpovedá nákladom na znovunadobudnutie poistnou udalosťou poškodenej veci. Ak si si stanovíte  poistnú sumu nižšiu ako je skutočná nová hodnota zariadenia v domácnosti, vystavujete sa riziku podpoistenia. To má za následok krátenie poistného plnenia po poistnej udalosti. Podpoistenie je stav, v ktorom je hodnota poisteného majetku vyššia ako poistná suma.

Opakom podpoistenia je nadpoistenie, kedy si poistník nadhodnotí majetok, ani to nie  je v poriadku, lebo poisťovňa by mala v prípade poistnej udalosti zaplatiť len skutočné náklady obstarania alebo opravu poškodenej veci. Majetok by ste si mali mierne nadpoistiť ako podpoistiť. Nadpoistenie je stav, v ktorom je hodnota poisteného majetku nižšia ako poistná suma.

Zabezpečenie domácnosti

Domácnosť by mala byť chránená bezpečnostným uzamykacím systémom na vstupných dverách a  vstupné dvere by mali byť  odolné voči  vŕtaniu, rozlomeniu a pod. V prípade väčších hodnôt v domácnosti sa odporúča inštalovať elektronický zabezpečovací systém. Ak je byt na prízemí v bytovom dome alebo v rodinnom dome, je potrebné sa zaujímať aj o zabezpečenie okien,  balkónových dverí pivničných okien a pod.

Poistenie domácnosti, zľavy a bonusy

V niektorých prípadoch poisťovne poskytujú na poistenie nehnuteľnosti a domácnosti rôzne zľavy či bonusy.
 • keď uprednostníte platenie poistného v ročných intervaloch pred polročným alebo mesačným
 • keď uprednostníte uhrádzanie poistného inkasným príkazom pred poštovou poukážkou
 • keď máte v danej poisťovni uzatvorených viacero poistných zmlúv (PZP, životné p., atď.)
 • za bezškodový priebeh pri poistení domácnosti a nehnuteľnosti (len niektoré poisťovne)
 • ak patríte ku mladým klientom do 40 rokov
 • ak poisťujete rodinný dom vo výstavbe

Kedy môže poisťovňa odmietnuť poistenie

Aj keď je poistenie nehnuteľnosti a domácnosti dobrovoľným poistením, ktoré si môže uzatvoriť každý z nás, poisťovňa môže niektoré návrhy poistenia zamietnúť.  

Zamietnutie poistenia ak:
 • je stavba poškodená, zničená alebo nie je riadne udržiavaná;
 • nie je nehnuteľnosť nadobudnutá v súlade s platnými legislatívnymi úpravami;
 • ak nie je nehnuteľnosť trvalo obývaná;
 • ak sa nehnuteľnosť nachádza v povodňových oblastiach (ak bola povodeň za posledných 10 rokov), príp. poskytne poistenie s vylúčením rizika povodne a záplavy;
 • ak ide o víkendovú domácnosť – nakoľko nie je trvalo obývaná, je tu väčšie riziko poistnej udalosti vlámania, krádeže – niektoré poisťovne ju poistia za prirážku

Prečo je dobré pravidelne aktualizovať poistenie nehnuteľnosti - domácnosti

Nehnuteľnosti sú špecifické v tom, že v čase zvykne ich cena rásť. Takisto zvykne narastať aj cena vybavenia našej domácnosti a to rôznym doplňovaním ďalšieho vybavenia, prerábania a podobne. Preto sa môže ľahko stať, že poistná zmluva, ktorú ste uzatvorili pred niekoľkými rokmi, môže byť výrazne podhodnotená vzhľadom k súčasnej cene nehnuteľnosti a domácnosti. V takom prípade hrozí, že poisťovňa nám v prípade škody nepreplatí plnú sumu škody – zníži ju v pomere, v akom je podhodnotená poistná suma. 


Na čo si dať pri uzatváraní zmluvy pozor

Pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti si dajte záležať na tom, aby krylo čo najviac možných rizík. Dôležitá je tiež správne nastavená výška poistnej sumy. Niektoré poisťovne túto sumu určia samy podľa vlastných kritérií, iné to nechajú na klienta. V takom prípade však často dochádza k podpoisteniu – poistná suma je nižšia ako skutočná škoda. Preto nezabúdajte, že cena nehnuteľnosti sa neustále vyvíja – či je to situáciou na trhu, alebo vďaka rekonštrukcii.

Porovnanie Poistenia nehnuteľnosti TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách