Zverejnené: 19.04.2017

Poistený


Osoba uvedená v poistnej zmluve, ktorej vyplýva z poistenia právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť, a to bez ohľadu na to, či poistenie dohodla sama alebo iná osoba.

Väčšinou je poistený totožný s poistníkom, často sa stáva, že sú tieto osoby odlišné.

Poistený má vo vzťahu k poisťovateľovi povinnosť pravdivo odpovedať na všetky otázky v dotazníkoch, oznámiť poisťovni všetky zmeny, vyplniť hlásenie o poistnej udalosti, poskytnúť poisťovni potrebnú súčinnosť pri  likvidácií poistnej udalosti.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách