Zverejnené: 06.04.2017

Poistné


Poistné je finančný záväzok za poskytovanú poisťovaciu službu, dohodnutý v poistenej zmluve. Je kalkulované ako netto  poistné zvýšené o príspevok na zábranu škôd, zisku poisťovne v danom poistení a podiel režijných nákladov.

Prvé poistné

Poistné za prvé poistné obdobie, ktoré   je splatné v okamihu uzavretia poistnej zmluvy. Ak prvé poistné nie je zaplatené do 3 mesiacov od uzavretia (nie začiatku ani účinnosti) poistenia, poistenie zaniká pre neplatenie prvého poistného. Poisťovňa má  samozrejme nárok na poistné do zániku poistenia.

Následné poistné

Poistné za každé ďalšie obdobie splatné vždy vo výročný deň začiatku poistenia.  Pri podpise návrhu poistnej zmluvy si poistník zvolí formu, ktorou budete uhrádzať následné poistné. Následné poistné je možné dojednať na ročné, polročné, štvrťročné, alebo mesačné poistné obdobia. Ak si poistník zvolí platenie následného poistného trvalým príkazom na úhradu z účtu, je potrebné, aby  uvádzal správny variabilný symbol (číslo poistnej zmluvy). Pokiaľ variabilný symbol nie je vyplnený správne, platba  sa nepriradí k poistnej zmluve  a vzniká nedoplatok na poistnom. Ak by chcel poistník zmeniť formu platenia následného poistného, oznámi to poisťovni písomne.

Jednorazové poistné

Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia, ktoré   je splatné v okamihu uzavretia poistnej zmluvy. Ak jednorazové poistné nie je zaplatené do 3 mesiacov od uzavretia (nie začiatku ani účinnosti) poistenia, poistenie zaniká pre neplatenie prvého (jednorazového) poistného. Poisťovňa má  samozrejme nárok na poistné do zániku poistenia.

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách