Zverejnené: 19.04.2017

Poistník


Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu, Je povinná platiť poistné za poistnú ochranu (poistenie) a má práva stanovené v poistnej zmluve.

Poistník má právo zmluvu aj vypovedať. Poistníkom môže byť plnoletá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je  spôsobilá na právne úkony. Ak poistník a poistený sú rozdielne osoby, v prípade smrti poistníka vstupuje na jeho miesto automaticky poistený.