Zverejnené: 05.04.2017

Povinné zmluvné poistenie - PZP


Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - PZP kryje riziko škôd, ktoré je spôsobené pri prevádzke vozidla. Poisťovateľ (ďalej poisťovňa) uhradí poškodenému za klienta nároky na náhradu za škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škody na zdraví a ušlého zisku a nákladoch pri usmrtení, za účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov.

Povinné zmluvné poistenie sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na vozidle, ktorá vznikla vlastným zavinením. PZP je aj poistením pre zahraničie, dokladom toho je zelená karta -  potvrdenie o platnosti pripoistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel pre zahraničie. Zelená karta sa vydáva na základe Dohody o zelených kartách, ktorá je zastrešovaná Radou kancelárií v Londýne.


Povinné zmluvné poistenie a  Zákonné limity poistného plnenia

5 000 000 € za škodu na zdraví, ako aj za škodu vzniknutú úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených a usmrtených.

1 000 000 € za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z tohto poistenia bez ohľadu na počet poškodených.

Každá poisťovňa si môže výšku uvedených limitov plnenia určiť aj výhodnejšie, ako im umožňuje zákon. Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pri uzatvorení PZP na úrazové či havarijné poistenie, pokiaľ má klient už uzatvorenú inú zmluvu v  poisťovni, pri platení poistného bankovým prevodom, zľava za dieťa  do 15 rokov, zľava ak klient býva v menšom meste alebo na vidieku a pod.

Povinnosť uzavrieť Povinné zmluvné poistenie je daná zákonom č. 381/2001 Zb. o Povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosťou uzavrieť Povinné zmluvné poistenie má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom.

Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť Povinné zmluvné poistenie má nájomca.  V prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vodič tohto motorového vozidla, ak tento zákon neustanovuje inak.

Povinnosť uzavrieť Povinné zmluvné poistenie je najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Poistiť sa majú vozidla ako osobný automobil, motorka, skúter, babeta, trojkolka, štvorkolka, nákladné auto, náves, ťahač, autobus, trolejbus, traktor, príves na auto a iné vozidla s vlastným evidenčným číslom. Ak si povinná osoba túto povinnosť nesplní, hrozí jej pokuta vo výške  od 16,60 €  do 3 319,39 €. Ten, kto Povinné zmluvné poistenie neuzavrie a spôsobí motorovým vozidlom druhému škodu na zdraví alebo na majetku, je povinný uhradiť celkovú škodu z vlastných prostriedkov.

Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. Klient má však právo vypovedať poistnú zmluvu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Povinné zmluvné poistenie zaniká okamihom, keď nastala skutočnosť

  • zánik motorového vozidla
  • zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu
  • vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel
  • prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
  • vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel
  • vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciach
  • zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva


Poistený má povinnosť písomne oznámiť príslušnej poisťovni – poisťovateľovi vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, keď vznikla na území Slovenska a do 30 dní po jej vzniku, keď vznikla mimo Slovenska. Poistený je povinný  poisťovateľovi písomne oznámiť, že bol voči nemu uplatnený nárok na náhradu škody, oznámiť poisťovateľovi zmenu držiteľa motorového vozidla, na žiadosť poškodeného je poistený povinný poskytnúť potrebné údaje pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody a to meno a priezvisko, obchodné meno,  trvalý pobyt alebo sídlo  a číslo poistnej zmluvy.

Poistený má právo písomne požiadať poisťovňu o vydanie písomného dokladu o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé poistné obdobie (najmenej za obdobie piatich rokov). Poisťovňa je povinná tento doklad vypracovať do 15 dní od doručenia žiadosti poisteného.

V prípade že Povinné zmluvné poistenie zanikne pred koncom poistného obdobia (poistným obdobím je jeden rok a poistné je možné platiť v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach) a nebolo uhradené poistné, poisťovňa má nárok na poistné ku dňu, keď poistenie zaniklo. Ak v tomto poistnom období dôjde k škodovej udalosti, z ktorej poisťovni vzniká povinnosť nahradiť škodu, má poisťovňa nárok na poistné  až do konca poistného obdobia.

Poisťovateľ je povinný po uzavretí Povinného zmluvného poistenia vydať poistníkovi potvrdenie o poistení a zelenú kartu, tlačivo na vypísanie údajov o škodovej udalosti alebo dopravnej nehode, poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po ukončení prešetrovania, ktoré je potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie.

 

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách