HC


Zverejnené: 14.12.2020

Predčasné splatenie úveru: Ako treba postupovať?


Article image

Žiadosť o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru je pomerne častým javom, najmä z dôvodu náhleho zlepšenia finančnej situácie, prípadne po vyplatení najsúrnejších pohľadávok. Často je však sprevádzaná poplatkom. V niektorých prípadoch je teda výhodnejšie zotrvať do konca platnosti zmluvy.

Ak máte pôžičku na kúpu auta, alebo rekonštrukciu či modernizáciu bývania, všetky tieto spotrebné úvery je možné vyplatiť aj predčasne. Banky umožňujú čiastočné aj úplne predčasné splatenie bez udania dôvodu. Vtedy nemusíte banke nič preukazovať či dokladovať. Ak chcete ušetriť na úrokoch a tiež predčasne vyplatiť pôžičku, požiadajte banku o vyčíslenie zostatku a predčasné splatenie.

Čo všetko by mala obsahovať žiadosť o predčasné splatenie úveru? 

Žiadosť o predčasné splatenie by mala v prvom rade obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, rodné číslo, adresu  trvalého bydliska, číslo spotrebiteľského úveru, dátum, kedy bol spotrebiteľský úver poskytnutý, či ide o úplné alebo čiastočné splatenie úveru a, samozrejme, podpis žiadateľa.

V prípade čiastočného predčasného splatenia úveru, dáva klient súhlas, aby zostala zachovaná pôvodná výška mesačnej splátky a zároveň bola primerane skrátená dĺžka doby splácania, alebo zostala zachovaná dĺžka doby splácania a zároveň bola primerane znížená výška mesačných splátok.

Postup predčasného splatenia úveru

  • Žiadosť o predčasné splatenie úveru si môžete stiahnuť cez internet,

  • vyplňte ju, nezabudnite na identifikáciu úveru,

  • vyplnenú žiadosť odošlite banke alebo ju zaneste osobne na pobočku,

  • banka, v ktorej chcete splatiť úver vám vyčísli zostatok, ktorý je potrebné zaplatiť,

  • poštou dostanete upovedomenie o vyplatení úveru a ukončení úverového vzťahu.

Prehľad poplatkov jednotlivých bánk za predčasné splatenie úveru:

mBank

Bez poplatku

Poštová banka

Bez poplatku

Raiffeisen bank 

Bez poplatku

SLSP

Bez poplatku

ČSOB

Poplatok je  1 %, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia Zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok, 

resp. 0,50 % z predčasne splatenej čiastky úveru ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia Zmluvy o spotrebiteľskom úvere nepresahuje jeden rok.

Poplatok nie je účtovaný, ak suma mimoriadnych splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej mimoriadnej splátky nepresahuje 10-tisíc eur.

Prima banka

Maximálne 0,50% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru 1 rok a menej a maximálne 1,00% z predčasne splatenej sumy úveru, ak je zostatková splatnosť úveru viac ako 1 rok.

Ak suma uskutočnených predčasných splátok úveru vrátane aktuálne vykonávanej predčasnej splátky nepresiahne za predchádzajúcich 12 mesiacov sumu 10 -tisíc eur, je predčasné splatenie úveru alebo jeho časti bez úhrady účelne vynaložených nákladov súvisiacich so splatením úveru pred lehotou splatnosti.

Tatra Banka 

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli banke s súvislosti s predčasným splatením úveru.
Poplatok sa platí, len ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov vrátane poslednej splátky presahuje 10- tisíc eur .
Náklady na predčasné splatenie úveru nesmú v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch presiahnuť 1 % /0,50 % z predčasne splácanej sumy úveru, ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou.

UniCredit Bank

Banka si určuje poplatok za predčasné splatenie úveru iba v prípade, ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov, vrátane poslednej splátky, presahuje 10-tisíc eur.

Poplatok 0,50% z predčasne splatenej sumy pri zostávajúcej splatnosti úveru do 1 roka vrátane,
1% z predčasne splatenej sumy pri zostávajúcej splatnosti úveru nad 1 rok.

VÚB banka 

3 % z predčasne splatenej čiastky úveru, platí pre úvery poskytnuté do 10.6.2010 (vrátane)
1 %, / 0,50 % z predčasne splatenej čiastky, platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010 (vrátane)
Bezplatne, ak suma splátok splateného spotrebiteľského úveru vykonaných pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10-tisíc eur.

Cetelem

Banka má poplatok za predčasné splatenie úveru iba v prípade, ak suma predčasne splácaných splátok za posledných 12 mesiacov, vrátane poslednej splátky, presahuje 10-tisíc eur.

Poplatok je  1 %, / 0,50 % z predčasne splatenej čiastky úveru.

OTP Banka

Poplatok vo výške nákladov, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením úveru, max. 1 %, resp. 0,50 % z predčasne splatenej istiny.
Bez poplatku, platí pre úver vo výške maximálne 10-tisíc eur počas predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov.

Ak ste len začali uvažovať nad spotrebným úverom, pozrite si naše prehľadné porovnanie podmienok jednotlivých bánk. V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom predčasného splatenia úveru alebo hľadáte čo najvýhodnejšiu pôžičku, neváhajte nás kontaktovať.

 

Porovnať všetky pôžičky môžete TU

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách