Zverejnené: 15.03.2017

Preukázanie účelu hypotéky


Doklady potrebné na preukázanie účelu úveru sa odlišujú od typu hypotéky

Pri kúpe je to kúpna zmluva, pri rekonštrukcii a výstavbe sú to zmluva o dielo, bločky a faktúry za stavebný materiál a iné.

Banka akceptuje všetky doklady predložené klientom, ktoré majú všetky potrebné minimálne náležitosti: predávajúci, kupujúci alebo zhotoviteľ a nájomca, cena, druh alebo množstvo kúpy, príp. popis kupovaného tovaru alebo majetku alebo služby a dátum vystavenia.


Účel úveru je možné dokladovať týmito dokladmi

  • faktúra, ktorá bude preplatená priamo dodávateľovi (nie klientovi)
  • faktúra s dokladom o zaplatení, t.j. bude preplatená klientovi na účet
  • ako doklad o zaplatení sa považuje príjmový pokladničný doklad, doklad z registračnej pokladne, ústrižok poštovej poukážky, výpis z bankového účtu alebo iný doklad o zaplatení v hotovosti, z ktorého je jasný predávajúci, predmet kúpy (alebo zhotovenie prác), množstvo, cena (najčastejšie používaný tzv. paragon)
  • môžu byť použité aj bločky zo zahraničia, kde sa suma v cudzej mene preráta na eurá kurzom NBS a popis položiek na bloku musia  byť na požiadanie banky úradne preložené
  • preukázateľným dokladom účelovosti úveru je aj kúpna zmluva napr. k pozemku, k nehnuteľnosti alebo pri výstavbe či rekonštrukcii domu stavaného stavebnou spoločnosťou sa uzatvára Zmluva o dielo


Pri Zmluve o dielo si klient musí dávať pozor na podmienky platenia za materiál a práce ani nie tak s ohľadom na banku ako na seba. Často je tam totiž uvedené, že celková cena sa môže zmeniť o +/- 10 alebo 15%. Väčšinou je to však o +. Problém tu môže nastať pre klienta, ak mal úver schválený presne na rozpočet stavby a keď dôjde k navýšeniu, tak nemá z čoho faktúry zaplatiť, keďže hypoúver má na určitú výšku a viac mu banka neposkytne.


Všetky doklady o zaplatení musia byť s dátumom vystavenia po dátume podpisu úveru, pokiaľ v úverovej zmluve nebolo dohodnuté inak – napr. refundácia nákladov 6 mesiacov dozadu od podpisu úverovej zmluvy inak môže dôjsť k odmietnutiu preplatenia.

Faktúry a doklady o zaplatení prác a materiálu si treba uchovávať po celú dobu splácania hypoúveru. Dôvodom je štandard, že banky majú v obchodných podmienkach uvedenú klauzulu o tom, že kedykoľvek môže poverený pracovník banky prísť na fyzickú obhliadku nehnuteľnosti a kontrolu účelovosti poskytnutého úveru.

Pozor  na falšovanie, resp. kupovanie si blokov, kde sú uvedené materiály alebo práce, ktoré na financovanej stavbe vykonané neboli (prípad z praxe – klient doložil podklady na preplatenie materiálu a prác spojených so stavbou krbu, ktorý však v dome nemal – tu môže dať banka úver okamžite zosplatniť. Alebo mal doklad o medených žľaboch na dážď , pritom na dome mal obyčajné hliníkové ríny.)

Je možné preplatiť aj náklady na projekt a náklady za znalecký posudok ale to len po predchádzajúcej dohode s bankou.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách