Zverejnené: 18.04.2017

Spoludlžník


Spoludlžník je priamym dlžníkom a má rovnaké povinnosti ako dlžník voči veriteľovi (banka, nebanková spoločnosť a pod). Dlžník a spoludlžník spolu vstupujú do zmluvného vzťahu, čo znamená, že sú v rovnakom pomere zodpovedný za riadne splatenie celého dlhu. Banka môže od ktoréhokoľvek žiadať dlh a splnením povinnosti jedného z nich zaniká povinnosť u druhého.

Povinnosť spoludlžníka

Na jednej pôžičke môže byť aj viac spoludlžníkov a je na banke, ktorého z nich vyzve a v akom poradí. Banke je jedno, ktorý spoludlžník zaplatí dlh, lebo ich vníma rovnako. Je dôležité uvedomiť si, že spoludlžník má povinnosť uhradiť dlh, za ktorý ručí svojim majetkom. Medzi sebou sa spoludlžníci môžu dohodnúť, ktorý v akej výške  vzniknutý dlh uhradí. Ak sa nedohodnú, sú podiely na dlhu všetkých dlžníkov v rovnakom pomere.

Byť spoludlžníkom vlastne znamená, byť niečo niekomu dlžný až do splatenia dlhu, bez ohľadu na to či dlžník pôžičku spláca alebo nie. Problém môže nastať do chvíle, dokedy si osoba, ktorá je spoludlžníkom bude chcieť zobrať pôžičku a nedostane ju kvôli tomu, že niekde už dlží (je spoludlžníkom).

Ten dlžník, ktorý splatil dlh, môže si od druhého žiadať vyplatenie časti dlhu, čiže tú časť dlhu,  ktorá nezodpovedala jeho dohodnutému podielu na dlhu.

Niektoré bankové spoločnosti umožňujú zmenu spoludlžníka v prípade, ak si pôvodný spoludlžník nájde za seba adekvátnu náhradu.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách