Zverejnené: 29.03.2017

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)


Štátny fond rozvoja bývania je  fond určený na podporu bývania za presne stanovených podmienok a upriamuje sa na nižšie príjmové skupiny obyvateľstva. Úver dostane iba jednotlivec, ak je odchovancom detského domova, osoba, ktorej člen  domácnosti je ťažko zdravotne postihnutý.

Kto má nárok na štátny fond rozvoja bývania ?

Nárok na Štátny fond rozvoja bývania majú aj manželia do 35 rokov, ktorý vychovávajú dieťa vo veku do troch rokov.

Dôležitý je aj príjem žiadateľov a osôb v domácnosti, ktorých mesačný príjem nesmie prekročiť 4 násobok životného minima na domácnosť. Životné minimum príjmu domácnosti na plnoletú fyzickú osobu je v súčasnosti 198,09 EUR mesačne, pre ďalšiu plnoletú fyzickú osobu v domácnosti je 138,19 EUR  a na nezaopatrené neplnoleté dieťa 90,42 EUR mesačne. Teda ak ide o trojčlennú rodinu (plnoletá fyzická osoba + ďalšia plnoletá fyzická  + 1 dieťa) ich životné minimum na domácnosť je 426,70 EUR.

Príjem musí samozrejme postačovať na splácanie úveru. Výška čistého mesačného príjmu žiadateľa a osôb v spoločnej domácnosti za predchádzajúci kvartál k dátumu podania žiadosti po odrátaní 1,3 násobku životného minima na domácnosť žiadateľa  musí byť vyššia ako mesačná splátka úveru.

Štátny fond rozvoja bývania je určený na kúpu nového bytu, ktorého rozloha nesmie byť väčšia ako 80 metrov štvorcových (do plochy sa započítava aj podlahová plocha balkóna, lodžie a terasy) a  na výstavbu rodinného domu s rozlohou do 120 metrov štvorcových. Ak je súčasťou stavby rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

V prípade zdravotne ťažko postihnutej osoby a odchovanca detského domova poskytuje v súčasnej dobe ŠFRB úver vo výške 100 % z ceny nehnuteľnosti, najviac do výšky 60 000 EUR, s úrokovou sadzbou 1 %, na dobu splácania 40 rokov. Pri ostatných žiadateľoch je to do výšky 75 % z ceny nehnuteľnosti, najviac do výšky 55 000 EUR, s úrokovou sadzbou 2 % a na dobu splácania do 20 rokov.

Výhodou Štátneho fondu rozvoja bývania  je, že na rozdiel od bánk žiadateľ o úver neplatí poplatky za poskytnutie úveru ani za vedenie úverového účtu a úroková sadzba sa nemení počas celej doby splatnosti úveru.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách