Zverejnené: 06.06.2022

Stavebné povolenie


Stavebné povolenie je, ak v stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby,dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, komplexnosť stavby, dodržiavianie technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

O stavebné povolenie sa žiada:
  • ak stavba má viac ako 25 m2,
  • keď je stavba vyššia ako 5 m,
  • keď stavba mení svoj objem,
  • pri zateplení stavby,
  • pokiaľ sa menia nosné steny v objekte,
  • pokiaľ sa mení tvar strechy.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách