Zverejnené: 13.06.2022

Umorovacie konanie


Podľa Občianskeho zákonníka nemožno s vkladom na vkladnej knižke nakladať bez predloženia vkladnej knižky. Ak došlo k jej strate alebo zničeniu alebo môžete s vkladom na vkladnej knižke nakladať, ak banka na váš návrh vyhlási vkladnú knižku za umorenú. Po umorení vydá banka vkladateľovi novú vkladnú knižku alebo na požiadanie vyplatí celý vklad. Umorovacie konanie vykonáva banka na návrh vkladateľa alebo osoby, ktorá má právny záujem na umorení ako je veriteľ vkladateľa, dedič, a pod.

Návrh na umorenie vkladnej knižky je viazaný na skutočnosť, že sa vkladná knižka stratila alebo zničila. Na základe oznámenia banka vyznačí na vklade zákaz výplaty na zodpovednosť ohlasovateľa. Do jedného mesiaca musí vkladateľ alebo osoba s právnym záujmom podať návrh umorenie vkladnej knižky. Ak sa vkladná knižka nájde, banka umorovacie konanie zastaví. 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách