HC


Zverejnené: 23.05.2023

Viete, ako získať študentskú pôžičku v roku 2023?


Article image
Študentská pôžička sa dá porovnať so spotrebiteľskými úvermi, ibaže je vo viacerých smeroch výhodnejšia. Pôžičky pre študentov sú osobitnou kategóriou úverov. Študenti ich môžu získať buď prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania alebo prostredníctvom bánk, ktoré poskytujú študentom pôžičky s podmienkou ručiteľa za úver.

Študentská pôžička je výhodná kvôli nízkym alebo žiadnym poplatkom za jej vybavenie, dlhej lehote splácania, možnosti začať splácať pôžičku až po skončení štúdia a kvôli výhodnej úrokovej sadzbe. Niekedy nie je potrebné dokladovať ani príjem. Nevýhodou študentskej pôžičky je, že banka zvyčajne vyžaduje ručiteľa – to je osoba s pravidelným príjmom, najčastejšie rodič.

SLSP – Pôžička na čokoľvek pre vysokoškolákov

Parametre Pôžičky na čokoľvek pre vysokoškolákov:
 • úroková sadzba počas celej doby splatnosti už od 5,99 % ročne,
 • 100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru,
 • bez dokladovania účelu,
 • okamžité poskytnutie po podpise zmluvy a splnení podmienok banky,
 • mimoriadna splátka raz mesačne cez Georgea, najmenej je to 20 eur a najviac trojnásobok mesačnej splátky.
Podmienky získania:
 • byť študentom denného štúdia vysokej školy vo veku 18 až 26 rokov,
 • predložiť občiansky preukaz a potvrdenie o návšteve školy, doma alebo v zahraničí,
 • priviesť osobu s pravidelným príjmom, ktorá spolu s vami bude splácať úver.

Fond na podporu vzdelávania – Študentská pôžička

Pôžička na vzdelanie je bez poplatkov a s rovnakou úrokovou sadzbou pre všetkých študentov. Pôžička sa neúročí počas obdobia, kedy vzniká nárok na zákonný odklad splátok pôžičky, t. j. počas štúdia do ukončenia prvého vysokoškolského štúdia II. stupňa a počas materskej a rodičovskej dovolenky, ak študent kvôli nej prerušil štúdium.

Typy pôžičiek

Pôžička pre študentov zabezpečená ručiteľom

 • Žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na zahraničnej vysokej škole.
 • V čase doručenia žiadosti o pôžičku musí byť žiadateľ o pôžičku zapísaný do ročníka v akademickom roku 2022/2023.
 • Je bezúčelová – peniaze teda môže minúť na čokoľvek.

Pôžička pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom

Žiadateľom o pôžičku môže byť študent I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky a ktorý nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku z fondu a zároveň spĺňa aspoň jedno z nasledovných kritérií:
 • je študentom po skončení ústavnej starostlivosti, po skončení pobytu nariadeného výchovným opatrením alebo neodkladným opatrením v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti alebo
 • je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
 • je študentom, ktorý bol do dosiahnutia plnoletosti rozhodnutím súdu zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča,
 • v čase doručenia žiadosti o pôžičku musí byť žiadateľ o pôžičku zapísaný do ročníka v akademickom roku 2022/2023,
 • žiadateľ nemôže mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • je bezúčelová.

Pôžička pre študentov na excelentných vysokých školách

 • Žiadateľom o pôžičku môže byť študent I., II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole, ktorá je zaradená medzi 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok.
 • Pôžička zabezpečená ručiteľom.
 • Bezúčelová – ak je študent v čase predkladania žiadosti o pôžičku zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v tom akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiada.
 • Účelovo viazaná – ak je študent v čase predkladania žiadosti o pôžičku prijatý na štúdium, ale ešte neprebehol zápis, keďže ten je podmienený prioritne úhradou školného. Školné pritom musí predstavovať minimálne polovicu z požadovanej výšky pôžičky. Po úhrade školného môže študent zvyšnú časť pôžičky použiť aj na iné účely spojené so štúdiom na excelentnej vysokej škole, pričom tie na rozdiel od úhrady školného nie je potrebné zdokladovať.

Pôžička pre študentov, ktorým bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko.

V akademickom roku 2022/2023 nebude možné požiadať o takúto pôžičku, keďže do schválenia oznamu nedošlo k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie na tento účel z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva. V prípade, ak dôjde k podpisu dotačnej zmluvy, fond o tom bude informovať na svojom webovom sídle.

Minimálna a maximálna výška pôžičky podľa jednotlivých typov pôžičiek:

Pôžička pre študentov zabezpečená ručením:

 • študenti na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia: min. 1 000 eur, max. 5 000 eur,
 • študenti na III. stupni vysokoškolského štúdia: min. 1 000 eur, max. 10 000 eur,

Pôžička pre študentov na excelentných vysokých školách: min. 1 000 eur, max. 20 000 eur,

Pôžička pre študentov bez zabezpečenia ručením: min. 1 000 eur, max. 2 000 eur.

Kritéria pôžičky

 • Úroková sadzba – pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2022/2023 je stanovená na 3,5 % p. a.
 • Poplatok za predčasné splatenie – 2 % z každej splátky vyššej ako riadna mesačná splátka 1-krát za rok v mesiaci júl bez poplatkov.
 • Lehota splatnosti – min. 5 rokov a max. 10 rokov.
 • Predloženie žiadosti o pôžičku – každoročne od zverejnenia Oznamu do 30. septembra a následne upravené rozhodnutím Rady fondu na podporu vzdelávania.

Postup pri predkladaní žiadosti o pôžičku

Žiadosť o pôžičku je možné doručiť:
V listinnej podobe osobne, poštou alebo kuriérskou službou, pričom žiadosť o pôžičku musí byť doručená ako originál podpísaný osobne žiadateľom na adresu Fondu na podporu vzdelávania.

Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku osobne, poštou alebo kuriérskou službou sa považuje deň jej doručenia v listinnej podobe na poštovú adresu fondu uvedenú vyššie, nie deň odoslania na prepravu.


V elektronickej podobe na emailovú adresu [email protected], pričom žiadosť o pôžičku musí byť podpísaná kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom žiadateľa. Za dátum doručenia žiadosti o pôžičku v elektronickej podobe sa považuje deň jej reálneho doručenia na emailovú adresu.

Proces schvaľovania pôžičky

Fond posudzuje v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do určeného termínu (do 30. septembra alebo ďalšie termíny určené radou fondu).
Etapy schvaľovania pôžičky:
 • posúdenie splnenia podmienok poskytovania pôžičiek,
 • určenie poradia žiadostí o pôžičku aplikáciou kritérií na uprednostnenie uvedených v § 11 ods. 3 zákona o fonde a prednostných kritérií rady fondu podľa vnútorného predpisu č. 1/2019 a
 • schválenie žiadostí o pôžičku radou fondu.
Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok. Pôžička sa neschvaľuje v správnom konaní.

Výška splátok a spôsob úhrady pôžičky

Výška pravidelných mesačných splátok pôžičky je stanovená na základe schválenej výšky pôžičky. Splátky pôžičky je žiadateľ povinný poukazovať mesačne na bežný účet fondu uvedený na prvej strane zmluvy o pôžičke tak, aby boli pripísané na účet fondu najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa splátka vzťahuje.
Splátky pôžičky je možné uhrádzať:
 • bezhotovostným prevodom na účet fondu alebo,
 • v hotovosti priamo do pokladne fondu, avšak v priebehu jedného kalendárneho mesiaca môže byť za dlžníka vykonaná iba jedna hotovostná platba v maximálnej výške 300 eur.
Pri uhrádzaní splátok pôžičky je potrebné uvádzať variabilný symbol, ktorým je rodné číslo študenta.
Zdroj: FNPV

Výhody Študentskej pôžičky

 • Počas štúdia na vysokej škole sa pôžička neúročí a ani nespláca.
 • Počas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky nárok na odklad splátok, najviac na 5 rokov. Pôžička sa v tomto čase neúročí ani nespláca.
 • Po ukončení štúdia možnosť využiť osobitný odklad splátok z dôvodu nástupu na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku (po ukončení štúdia) alebo z dôvodu evidovania sa na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. O osobitný odklad splátok je potrebné požiadať. Počas osobitného odkladu splátok sa uhrádzajú iba úroky z istiny.
 • Pôžička sa úročí nízkou sadzbou, iba 3,50 % ročne.
 • Pôžička sa začína splácať až po ukončení VŠ štúdia.
 
TIP: Študentská pôžička je fajn, treba však myslieť s finančnou gramotnosťou na pleciach a prikrývať sa iba takou perinou, na ktorú máme peniaze. Jedna vec sú dlhy po rodičoch, ktoré treba splácať a druhá je zarobiť si na brigádach, teda ak ich nejaká vláda neobmedzí...

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách