Zverejnené: 10.11.2021

Všetko, čo by ste mali vedieť o doplnkovom dôchodkovom sporení


Article image
Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný systém, ktorým sa sporiteľ môže pripravovať na svoj dôchodok. Tretí dôchodkový pilier je kapitalizačný pilier. To znamená, že každý účastník si sporí na vlastnom účte a výška budúceho dôchodku vyplácaného z tretieho piliera bude závisieť prevažne od zaplatených príspevkov zamestnanca aj zamestnávateľa počas celej fázy sporenia, ako aj od ich zhodnotenia. 


Pre koho je vhodný tretí pilier? 

Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje tretí pilier dôchodku a je založený na báze dobrovoľnosti. Je určený všetkým tým, ktorí sa nespoliehajú len na štátom vyplácaný dôchodok. Ide o dobrovoľnú formu dlhodobého sporenia. Veľkou a hlavnou výhodou je možnosť získania príspevku od zamestnávateľa.  Minimálna dĺžka sporenia je 10 rokov.
 
Cieľom doplnkového dôchodkového sporenia je zabezpečiť sporiteľovi doplnkový dôchodkový príjem v starobe skončením výkonu prác alebo v prípade skončenia výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie tri alebo štyri (tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj).  Dávky z doplnkového dôchodkového sporenia sú vyplácané na základe písomnej žiadosti účastníka po splnení zákonných podmienok sporenia.

 

Aké sú výhody alebo nevýhody tretieho piliera? 

Výhody doplnkového dôchodkového sporenia: 
  • možnosť získať príspevok od zamestnávateľa,
  • peňažné prostriedky nasporené na dôchodkovom účte sú predmetom dedenia,
  • možnosť kedykoľvek meniť fondy, prípadne ich pomer v rámci svojej DDS,
  • pre zmluvy uzatvorené po 1.1.2014 možnosť znížiť si základ dane o sumu zaplatených príspevkov do tretieho piliera.  
Nevýhody doplnkového dôchodkového sporenia:
  • pomerne vysoké poplatky za správu fondov,
  • DDS si uplatňujú odmenu za zhodnotenie vo výške max. 10 % z výnosu,
  • pri vyplácaní dávok z tretieho piliera sa uplatňuje zrážková daň z výnosu vo výške 19 %,
  • viazanosť finančných prostriedkov,
  • možnosť predčasného výberu finančných prostriedkov, dôchodkové sporenie by malo byť benefitom v dôchodku. 

Kto si môže uplatniť daňové zvýhodnenie? Do akej výšky sa môže vyšplhať?

 
Daňové zvýhodnenie si však môžu uplatniť len tí klienti DDS, ktorí do tretieho piliera vstúpili po 1. januári 2014 alebo podpísali so svojou DDS dodatok k staršej zmluve. V oboch prípadoch sú podmienky sporenia v treťom pilieri prísnejšie v porovnaní s predchádzajúcou úpravou. Ak niekto vstúpil do tretieho piliera pred uvedeným dátumom a nepodpísal žiadny dodatok k už uzavretej zmluve, daňové zvýhodnenie si uplatniť nemôže.
 
Vďaka daňovému zvýhodneniu si môže sporiteľ odpočítať od základu dane sumu všetkých príspevkov, ktoré boli zaslané do tretieho piliera za celý predchádzajúci rok do výšky 180 eur.  To je maximálna hranica, ktorú stanovuje zákon a pri tejto výške príspevkov je možné ušetriť na dani 34,20 eur.
 
Zároveň platí, že daňový bonus sa ráta len z príspevkov, ktoré si do
tretieho piliera poslal sporiteľ sám, teda nie z príspevkov od svojho zamestnávateľa. Odporúča sa preto sporiť do tretieho piliera aspoň 15 eur mesačne. Takto sa za celý rok nazbierajú príspevky vo výške 180 eur.
 

Ako ho zrušiť, resp. zmeniť doplnkové dôchodkové sporenie? 

Prestúpiť z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu jednej DDS do príspevkového fondu inej DDS sa dá na základe písomnej žiadosti. Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je v období do 1 roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu, a ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako 1 rok, DDS na túto odplatu nárok nemá.
 
Účastník môže spoločnosť požiadať o prevod prostriedkov do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Žiadosť sa podáva písomne na tlačive spoločnosti, pričom k žiadosti je potrebné priložiť fotokópiu zmluvy uzatvorenej s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Podpis klienta na žiadosti o prevod prostriedkov do inej DDS je vždy potrebné overiť. Zákonom stanovená lehota na prevod prostriedkov do inej DDS je 1 mesiac.
 
Na našej internetovej stránke
Finančný kompas nájdete kalkulačku výpočtu dôchodku z tretieho piliera. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Naši finanční poradcovia vám ochotne poradia.
 

Porovnanie dôchodku z tretieho piliera TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách