Zverejnené: 13.04.2017

Zákon o poisťovníctve


Zákon o poisťovníctve je záväzná právna norma usmerňujúca činnosť v oblasti poistenia a poisťovníctva, ktorá charakterizuje poisťovaciu činnosť,  určuje formy poistenia, postavenie a úlohy dozoru nad poisťovníctvom, hospodárenia poisťovní a tvorbu účelových poistných fondov.

V súčasnej dobe  je platný Zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve s účinnosťou od 1.3.1991, v znení ďalších zákonov - a to Zákona SNR č. 25/1992 Zb., Zákona SNR č. 197/1992 Zb. a Zákona SNR č. 39/2015 Zb.

Poisťovňa je právnická osoba, ktorá je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, vykonáva poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu. Obchodné meno poisťovne musí mať označenie poisťovňa. Iné osoby nemôžu v obchodnom mene označenie poisťovňa používať len s výnimkou poisťovní založených podľa osobitných predpisov. Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne nemôže vykonávať pre iné osoby inú činnosť ako poisťovaciu, zaisťovaciu činnosť a sprostredkovanie poistenia.

Poisťovne so sídlom v niektorom štáte EÚ alebo EHP môžu vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky po splnení stanovených podmienok na základe povolenia, ktoré im bolo udelené v štáte svojho sídla. Poisťovacie spoločnosti môžu vykonávať činnosť na území SR na základe práva zriaďovať pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb.

Kaptívna poisťovňa je poisťovňa, ktorá je  vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako je  poisťovňa, zaisťovňa, skupina poisťovní alebo skupina zaisťovní, alebo je vo vlastníctve inej ako finančnej inštitúcie, ktorej cieľom je poskytovanie poistenia výlučne na riziká inštitúcie, ktorá ju kontroluje, alebo tvorí jej súčasť.

Zaisťovňa je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti udeleného NBS v konaní podľa osobitného predpisu.


Na udelenie povolenia činnosti zaisťovne musí byť preukázané splnenie týchto podmienok

 • splatené základné imanie zaisťovne
 • prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov zaisťovne
 • vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na zaisťovni vrátane akcionárov kontrolujúcich zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť
 • prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na zaisťovni
 • odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované riadiť zaisťovňu alebo ktoré budú mať kľúčové funkcie
 • zaisťovňa musí mať sídlo a ústredie na území Slovenskej republiky
 • výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby
 • použiteľné základné vlastné zdroje na krytie absolútnej spodnej hranice minimálnej kapitálovej požiadavky a preukázanie schopnosti kryť použiteľnými základnými vlastnými zdrojmi minimálnu kapitálovú požiadavku
 • preukázanie schopnosti kryť použiteľnými vlastnými zdrojmi kapitálovú požiadavku na solventnosť
 • preukázanie schopnosti dodržiavať systém správy a riadenia


Povolenie na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej činnosti sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno povolenie previesť na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu. Povolenie na vykonávanie poisťovacej a zaisťovacej  činnosti je platné pre všetky členské štáty a oprávňuje poisťovňu a zaisťovňu vykonávať svoju činnosť na území iného členského štátu prostredníctvom pobočky zriadenej v inom členskom štáte alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb.

Na žiadosť poisťovne alebo zaisťovne možno rozhodnutím NBS povolenie na vykonávanie poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti zmeniť. Zmenou sa rozumie  rozšírenie alebo zúženie povolenia o jedno alebo viac poistných odvetví alebo vybraných rizík.

Ak ide o rozšírenie povolenia na vykonávanie poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti, je poisťovňa a zaisťovňa povinná preukázať, že spĺňa podmienky  v súvislosti s rozširovanou poisťovacou alebo zaisťovacou činnosťou.

Ak ide o zúženie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňa je povinná preukázať, že vyrovnala  všetky svoje pohľadávky a záväzky, ktoré jej vznikli v súvislosti s  poistnými odvetviami alebo rizikami v rámci poistného odvetvia, o ktoré sa povolenie zužuje. Ak ide o zúženie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti zaisťovňa je povinná preukázať, že vyrovnala  všetky svoje pohľadávky a záväzky, ktoré jej vznikli v súvislosti s poistným druhom, o ktoré sa povolenie zužuje.

Povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti zaniká dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti, dňom vyhlásenia konkurzu na majetok poisťovne alebo zaisťovne, ak poisťovňa alebo zahraničná poisťovňa alebo ak zaisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa nepodala návrh na zápis do obchodného registra, dňom predaja podniku, dňom skončenia činnosti pobočky na území Slovenskej republiky.

Ak poisťovňa vykonáva súčasne životné poistenie a neživotné poistenie, je povinná zriadiť z hľadiska personálneho a organizačného oddelenú správu pre životné poistenie a neživotné poistenie.  Oddelená správa musí byť zabezpečená tak, aby nedochádzalo k poškodeniu záujmov poistníkov alebo poistených v jednotlivých poistných druhoch, najmä aby sa výnosy v príslušnom poistnom druhu využívali len v prospech poistníkov alebo poistených v tomto poistnom druhu.

Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné jeden krát ročne zverejniť správu o svojej solventnosti a finančnom stave. Ak nastane nepriaznivý vývoj,  NBS je povinná požadovať od príslušnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne, aby zverejnila výšku rozdielu použiteľných základných vlastných zdrojov a minimálnej kapitálovej požiadavky spolu s vysvetlením príčin nedodržania minimálnej kapitálovej požiadavky a jeho dôsledkov vrátane prijatých nápravných opatrení.

Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné tvoriť technické rezervy na všetky záväzky voči poistníkom, poisteným, príjemcom poistného plnenia, príjemcom zaistného plnenia. Hodnota technických rezerv zodpovedá súčasnej hodnote, ktorú by poisťovňa alebo zaisťovňa zaplatila, ak by svoje poistné záväzky alebo zaistné záväzky okamžite previedla na inú poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne alebo pobočku zahraničnej zaisťovne. Na žiadosť Národnej banky Slovenska majú povinnosť preukázať primeranosť hodnoty technických rezerv, vhodnosť a primeranosť použitých metód a vhodnosť použitých štatistických údajov.

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odviesť

8 % z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok do konca februára príslušného roka na osobitný účet Ministerstva vnútra SR.

Členovia predstavenstva a dozorných orgánov, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, správcovia, predbežní správcovia v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní, ako aj iné osoby podieľajúce sa na ich činnosti, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jeho jednotlivých účastníkov.

 

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

 • Národnej banke Slovenska pri výkone dohľadu
 • Súdu na účely občianskeho súdneho konania, ak je účastníkom konania klient poisťovne
 • Orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania
 • Orgánom štátnej správy v oblasti daní a poplatkov vo veciach daňového konania
 • Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na účely plnenia úloh v oblasti ochrany hospodárskej súťaže podľa osobitných predpisov
 • Službe kriminálnej polície, službe hraničnej a cudzineckej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom
 • Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu
 • Súdnemu exekútorovi poverenému vykonaním exekúcie
 • Centru právnej pomoci
 • Správcovi alebo predbežnému správcovi v konkurznom konaní
 • Audítorom
 • Príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu
 • Európskemu orgánu dohľadu

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách