Zverejnené: 19.04.2017

Živnosť


Sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených Zákonom č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon upravuje podmienky potrebné na získanie oprávnenia na podnikateľskú činnosť, postavenie podnikateľov a ich vzájomné záväzkové vzťahy a vzťahy súvisiace s podnikaním.

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba i právnická osoba, a to na základe živnostenského listu.

Podmienky prevádzkovania živnosti

  • dosiahnutie veku 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť (ak nebol spáchaný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, bezúhonný nie je ten, kto bol právoplatne odsúdený)

Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, odborne a poctivo, nesie zodpovednosť za kvalifikované prevádzkovanie živnosti,  jeho povinnosťou je chrániť životné a pracovné prostredie, prírodné a kultúrne pamiatky.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách