Zverejnené: 20.10.2020

Živnostenský účet od Tatra banky


Article image

Mesačný poplatok za vedenie Živnostenského účtu je 0 EUR. Prvých 12 mesiacov máte vedenie účtu s balíkom služieb Živnostenský účet zadarmo bez podmienok, následne vám stačí bezhotovostný kreditný obrat aspoň 500 EUR mesačne, inak je výška poplatku za účet s balíkom služieb Živnostenský účet 7 EUR mesačne.

Tata banka v období do 31.10.2020 ponúka Refundácia nákladov spojených so založením živnosti prostredníctvom spoločnosti Bright Ideas, a. s. vo výške 15 EUR.
Podmienky kampane:

• založenie živnosti  prostredníctvom spoločnosti Bright Ideas, a. s. v období kampane a zároveň,
• otvorenie Živnostenského účtu na túto živnosť  prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka alebo na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky v období kampane, prípadne do 10 kalendárnych dní po skončení kampane.

 

V rámci balíka služieb k Živnostenskému účtu získate:

 • vedenie účtu v mene EUR,
 • neobmedzené platby cez Internet banking v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank Česká republika,
 • neobmedzené množstvo automatizovaných transakcií,
 • debetnú kartu Visa Electron,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky na Slovensku a v zahraničí z bankomatov skupiny Raiffeisen Bank International AG,
 • neobmedzený počet e-mailových výpisov z účtu v ľubovoľnom intervale,
 • neobmedzené množstvo e-mailových a push notifikácií o pohyboch na svojom podnikateľskom účte,
 • vydanie jednej novej firemnej kreditnej karty na prvých 6 mesiacov bez poplatku,
 • možnosť uzatvoriť výhodné cestovné poistenie do celého sveta.


Potrebné doklady k otvoreniu Živnostenského účtu

Všetky bankou požadované dokumenty musia byť predložené ako originál alebo notárom overená kopia. Pokiaľ je daný dokument v inom ako slovenskom/anglickom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho úradný preklad.

Ako získať Živnostenský účet

Živnostenský účet  získate cez mobilnú aplikáciu Tatra banka alebo v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.
Stačí, keď  predložíte:

 • platný identifikačný doklad prítomných osôb, ktoré sú oprávnené konať,
 • ďalší doklad podľa právnej formy, v ktorej podnikáte.
Živnostník
Doklad, ktorý banke predkladá fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia s trvalým pobytom na území SR, je doklad na preukázanie svojej podnikateľskej činnosti. Musí byť použiteľný na právne účely. Postačuje jeden doklad z nasledovných:
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení – dokument vydaný pri vzniku živnosti (pre živnosti do júna 2010 bol vydávaný dokument - živnostenský list),
 • výpis zo živnostenského registra z neverejnej časti (nesmie byť starší ako 6 týždňov),
 • rovnopis ohlásenia živnosti s vyznačeným doručením živnostenskému úradu.
Doklad preukazujúci podnikanie vydaný v elektronickej podobe s elektronickým podpisom akceptuje banka vo formáte PAdES (.pdf), ASiC-E (.asice, .sce), ASiC-S (.asics, .scs), .zep alebo .xzep.

Doklady slúžia k založeniu niektorého z podnikateľských účtov pre živnostníkov alebo priamo k založeniu
Živnostenského účtu.

Slobodné povolania (vybrané)

Doklady, ktoré fyzická osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia – tzv. slobodné povolania, predkladá banke, sú doklady na preukázanie svojej podnikateľskej činnosti, a to:

 • ADVOKÁT – preukaz advokáta, prípadne rozhodnutie o zapísaní do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory
 • AUDÍTOR – certifikát audítora vydaný Slovenskou komorou audítorov
 • AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT - autorizačné osvedčenie vydané Slovenskou komorou architektov
 • DAŇOVÝ PORADCA – osvedčenie na výkon daňového poradenstva vydaný Slovenskou komorou daňových poradcov
 • EXEKÚTOR – preukaz exekútora, prípadne menovanie za exekútora Slovenskou komorou exekútorov
 • FARMACEUT - licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vydané Slovenskou lekárnickou komorou
 • FINANČNÝ SPROSTREDKOVATEĽ (finančný agent, samostatný finančný agent, viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, finančný poradca) – osvedčenie o zápise do registra Národnej banky Slovenska
 • LEKÁR – licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe vydané Slovenskou lekárskou komorou
 • PREKLADATEĽ/TLMOČNÍK - listina o vymenovaní za prekladateľa/tlmočníka, príp. preukaz prekladateľa/tlmočníka vydaný Ministerstvom spravodlivosti
 • ROĽNÍK SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI - osvedčenie o zápise v evidencii príslušného obecného/miestneho úradu
 • NOTÁR – preukaz notára, prípadne menovanie za notára Notárskou komorou SR
 • NOVINÁR – preukaz novinára a zároveň aj potvrdenie o pridelení DIČ
 • ZNALEC - listina o vymenovaní za znalca, príp. preukaz znalca vydaný Ministerstvom spravodlivosti
 • VETERINÁR – osvedčenie na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti vydané Komorou veterinárnych lekárov SR

 

Založte si Živnostenský účet cez aplikáciu Tatra banka.

 • Živnostník si stiahne aplikáciu Tatra banka a zvolí voľbu Nie som klient.
 • Zadá základné údaje.
 • Overí svoje telefónne číslo.
 • Vytvorí si PIN do aplikácie.
 • Naskenuje svoj občiansky preukaz a nasníma svoju tvár – banka obratom overí platnosť dokladu a totožnosť voči databáze Ministerstva vnútra SR.
 • Zadá IČO a ďalšie vybrané údaje o svojom podnikaní.
 • Zadá heslo a e-mail k výpisom, kontaktné údaje pre doručenie debetnej karty.
 • Potvrdí zmluvnú dokumentáciu.
 • Klient, ktorý už má súkromný účet v Tatra banke, si v aplikácii vyberie v Zozname účtov voľbu Nový účet.

Živnostník nečaká na schválenie v žiadnom poradovníku, účet má aktívny okamžite.  Môže naň ihneď prijať peniaze.
Po tom, čo banke doručí aj doklad preukazujúci podnikanie, môže:
 • realizovať prevody do 3 000 EUR za deň,
 • vyberať z bankomatu mobilom do 500 EUR za deň,
 • využívať množstvo ďalších funkcionalít mobilného bankovníctva.

Kuriérom alebo v pobočke dostane:

 • Kartu a čítačku,
 • heslo do Internet bankingu,
 • jedinú papierovú zmluvu o elektronickej komunikácii.


Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.
 
Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách