Zverejnené: 28.12.2017

Zmeny cenníkov bánk od 1.1.2018


Article image

Banky začali opäť upravovať svoje cenníky. Podľa zákona banky musia zverejňovať zmeny 2 mesiace pred ich platnosťou, aktuálne zverejnili zmeny platné od začiatku roka. Celkom mení cenníky zatiaľ 10 bánk, konkrétne VÚB, Slovenská Sporiteľňa, ČSOB, OTP, Privatbanka,Oberbank, Cetelem, Tatra banka, Raiffeisen Banka a Fio Banka.

 

ČSOB mení cenník od 1.1.2018

Banka od 1. januára 2018 zvýšila poplatok za Študentský účet FUN a Bežné účty, za výpisy z účtov a za hotovostný výber. Klienti si viac priplatia aj za výbery hotovosti z bankomatov, za trvalé príkazy a inkasá.


Balíky služieb, bežné účty a vkladové účty

ČSOB Študentský účet FUN
Banka upravila poplatok za účet na  3 € z pôvodných 2,50 € a zároveň súčasťou balíka bude služba Hotovostný vklad.

Bežné účty
Banka mení mesačný poplatok za bežný účet v EUR a v cudzej mene na 4 € z pôvodných 2 €.

Výpisy k bežným účtom

Poplatky sa zvýšili aj pri poskytnutí informácii o pohyboch a zostatkoch na účte poštou a to:

 • týždenne  s poplatkom 4 €/mesačne, predtým  2,40 €
 • denne s poplatkom 16,00 €/mesačne,  predtým 12,60 €

Vyhotovenie duplikátu výpisu na žiadosť klienta bude s poplatkom 10 €,  predtým počet A4 listov do 10 ks bolo s poplatkom 4 € a počet A4 listov 11 ks a viac bolo s poplatkom 4,00 € + 1,00 € za 11. a každý ďalší list.

 

Termínované a sporiace účty

Zmena je aj pri sankčnom poplatku za predčasný výber pred uplynutím výpovednej lehoty.

Za Výpovednú lehotu kratšiu než 1 mesiac a od 1 mesiaca vrátane bude sankčný poplatok vo výške 0,75 % / min. 3,00 €,  predtým Výpovedná lehota kratšia než 1 mesiac bola s poplatkom  0,50 % a od 1 mesiaca vrátane 0,75 % z vyplatenie sumy.


Ostatné poplatky k depozitným účtom

Zadanie, zmena, zrušenie blokácie prostriedkov na účte na žiadosť majiteľa účtu bude  s poplatkom 10 €,  predtým bol poplatok 7 €.
Zriadenie, zmena, zrušenie vinkulácie vrátane prípravy zmluvy o vinkulácii prostriedkov bude s poplatkom 100 € , predtým bol poplatok 70 €.
Potvrdenie na žiadosť klienta bude s poplatkom 7 € + DPH, predtým  5 € + DPH.
 

Platobné operácie

Hotovostné platobné operácie
 
Za hotovostný výber si banka bude inkasovať poplatok vo výške 3 €,  predtým bol poplatok 2,50 €.


Bezhotovostné platobné operácie

Zvýšenie poplatkov sa dotklo aj bezhotovostných platieb.

Prijatá platba bude za poplatok 0,20 € elektronicky alebo v pobočke,  predtým bol poplatok  0,18 € elektronicky alebo v pobočke.
Za odoslanú platbu klient zaplatí 2 € v pobočke,  0,20 € za elektronickú platbu,  predtým 1,30 € v pobočke,  0,18 € elektronicky.

SEPA trvalý platobný príkaz

Zmena bude za poplatok 2 € v pobočke,  0 € elektronicky,  predtým 1 € v pobočke,  0,50 € elektronicky.
Pri platbe na základe trvalého platobného príkazu bude poplatok  0,20 € elektronicky alebo v pobočke predtým výška poplatku bola 0,18 € elektronicky alebo v pobočke.

Súhlas so SEPA inkasom  boli poplatky

Zmena bude za poplatok 2 € v pobočke,  0 € elektronicky,  predtým 1 € v pobočke,  0,50 € elektronicky.
Platba na základe súhlasu so SEPA inkasom bude za poplatok 0,20 € elektronicky alebo v pobočke, predtým bol poplatok 0,18 € elektronicky alebo v pobočke.


Platobné karty

Debetné platobné karty

Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v mene EUR  bude s poplatkom 2,50 €, predtým 2 €.
Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat ČSOB bude bez poplatku,  predtým bola služba za poplatok 0,05 €.
Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky bude s poplatkom 0,50 €,  predtým 0,30 €.
 
Kreditné platobné karty

Výber hotovosti z bankomatov ČSOB a bankomatov skupiny KBC bude za poplatok 2% z vyberanej sumy, min. 6,00 €,  predtým 2 % z vyberanej sumy, min. 4,00 €.

Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a z bankomatov v zahraničí bude s poplatok  2% z vyberanej sumy, min. 6,00 €,  predtým 2,5 % z vyberanej sumy, min. 6,00 €.

Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat ČSOB bude bez poplatku, predtým 0,05 €.
Zobrazenie zostatku na účte cez bankomat inej banky bude s poplatkom 0,50 €, predtým bol poplatok 0,30 €.


Elektronické bankovníctvo

Dobitie kreditu mobilného operátora Telekom a Orange  cez ČSOB Internetbanking 24, ČSOB SmartBanking, ČSOB BusinessBanking Lite bude za poplatok 0,20 €, predtým 0,15 €.
 

Úvery

ČSOB Hypotekárny a spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou
Banka zjednocuje poplatok za Interné ohodnotenie nehnuteľnosti bankou na 100 €, predtým bol poplatok za ohodnotenie bytu 70 € a za  dom 100 €.

Čerpanie úveru (prvé čerpanie je bez poplatku) bude s poplatkom 15 €, predtým čerpanie úveru (prvé až tretie čerpanie je bez poplatku) bolo za poplatok 50 €.

 

SLSP mení cenník od 1.1.2018

Slovenská sporiteľňa od januára 2018 pripravila pre klientov banky zmeny vo svojom cenníku. Zmeny sa týkajú hotovostných a bezhotovostných operácií, pokladničných služieb a platobných kariet.

Ostatné Poplatky súvisiace s účtami

Zmena nakladania s Účtom bude  s poplatkom 2 €, predtým bol poplatok 1,65 €.


Platobné služby - bezhotovostné operácie

V prípade Realizácie trvalého Platobného príkazu na úhradu z Účtu klienta v prospech Účtu, Účtu sporenia, Vkladového účtu a Vkladnej knižky toho istého Klienta v Banke bude služba bez poplatku,  predtým s poplatkom 0,20 €.

Platobné služby – hotovostné operácie

Vklad hotovosti na Účet 3. Osobou bude s poplatkom 3 €, predtým bol poplatok 1,50 €.

V cenníku pribudli poplatky za služby:

Spracovanie mincí pri vklade/výbere

Triedené mince
od 101 – 500 mincí s poplatkom 3 €
od 501 mincí  s poplatkom 10€
 
Netriedené mince
od 101 – 500 mincí s poplatkom 6 €
od 501 mincí s poplatkom 20 €

Poplatok za Spracovanie mincí pri vklade a výbere Banka účtuje pri každej hotovostnej operácii pri počte mincí od 101 kusov. Mince v počte do 100 kusov Banka nespoplatňuje

Pokladničné služby

Zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt/ Realizácia výberu v definovanej štruktúre mincí/bankoviek podľa žiadosti Klienta s poplatkom 3 €. Predtým zamieňanie bankoviek a mincí rôznych nominálnych hodnôt, ktoré klient predložil banke alebo banka odovzdala klientovi  bolo za poplatok 0,01 € za kus, min.0,60 €.

Spracovanie mincí pri zamieňaní

Triedené mince
od 101 – 500 mincí s poplatkom 3 €
od 501 mincí  s poplatkom 10€
 
Netriedené mince
od 101 – 500 mincí s poplatkom 6 €
od 501 mincí s poplatkom 20 €

 

Platobné karty

Používanie debetných a kreditných  platobných kariet

Za Platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie si klienti priplatia. Poplatok za službu bude 3 €,  predtým 2 €.

 

Ostatné služby

Vinkulácia prostriedkov na Účte, Vkladovom účte a Účte sporenia bude  za poplatok 80 €, predtým bola  Vinkulácia prostriedkov na Účte, Vkladovom účte s poplatkom 70 €.
V cenníku pribudol poplatok vo výške 20 € za Vydanie iného ako základného potvrdenia o Depozitnom produkte.

                                             

VÚB mení cenník od 13.1.2018

Od januára 2018 banka zvyšuje poplatok za poskytnutie spotrebného úveru a  pri vklade hotovosti na účet. Banka bude mať v ponuke nový Osobný účet dlžníka a mobilnú  kartu Visa Inspire mobil platby.

 

VÚB Kontá

Osobný účet dlžníka

Banka bude mať od 1. januára 2018 v ponuke nový účet za mesačný poplatok 2 € (zmena doplnená dodatkom č. 2 k cenníku )

V cene konta je zahrnuté:

 • poplatok za jednorazový vklad alebo prevod finančných prostriedkov v sume zodpovedajúcej nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v mene EUR 
 • poplatky za výber finančných prostriedkov z osobitného účtu dlžníka vo výške najviac do sumy, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, jedenkrát za kalendárny mesiac v hotovosti v pobočke VÚB, a. s. 
 • výpis z účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne v pobočke 1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo poštou v rámci SR k ultimu roka

 

Hotovostné operácie

Vklad v hotovosti na účet vedený vo VÚB

Poplatok sa zvýši za vklad mincí € do 100 ks (vrátane) a bankovky a mince € nad 100 kusov a bankovky – za každých začatých 100 ks mincí (vrátane prvých 100 ks) na 1 €,  predtým bol poplatok 0,50 €.

Za nezrealizovanie nahláseného výberu hotovosti nad 10 000 €, resp. v protihodnote CM, v požadovanom termíne bude poplatok vo výške 0,1% zo sumy nezrealizovaného výberu.

Predtým za  nezrealizovanie nahláseného výberu hotovosti nad 15 000 €, resp. v protihodnote CM, v požadovanom termíne bol poplatok  1 ‰ zo sumy nezrealizovaného výberu


Úvery

Spotrebné úvery

Poskytnutie spotrebného úveru bude s poplatkom 4% z objemu úveru,  predtým bol poplatok  2% z objemu úveru.

 

Pokladničné a zmenárenské služby

Výmena nominálnych hodnôt
V počte bankoviek nad 10 ks sa bude uplatňovať odplata za každých začatých 10 ks  bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava)  za poplatok 1 €,  predtým 0,50 €

V počte mincí nad 100 ks sa bude uplatňovať odplata za každých začatých 100 ks
mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava) za poplatok 1 €,  predtým 0,50 €.


                          

OTP banka mení cenník od 1.1.2018

SEPA platobné operácie

Banka doplnila do sadzobníka nový poplatok za aktiváciu služby opakovania zúčtovania nekrytých SEPA príkazov na úhradu, SEPA trvalých príkazov (1 účet) 3 dni po dátume splatnosti (služba aktivovaná prostredníctvom elektronického bankovníctva) bude za poplatok 2,00 €.

Vinkulácie

Vinkulovanie peňažných prostriedkov na základe žiadosti klienta bude s poplatkom 100 €, predtým bol poplatok 70 €.

Úverové produkty

Za Vystavenie súhlasu so zriadením záložného práva v prospech inej banky na druhom mieste v poradí (okrem ŠFRB) a vzdanie sa záložného práva bude banka inkasovať poplatok vo výške 33 € aj pri Hypotekárnom úvere a Úvere zabezpečenom finančným majetkom. Predtým bola služba bez poplatku.


                              

Privatbanka mení cenník od 1.1.2018

Termínované vklady

Sankcia za predčasný výber z Nadlimitného termínovaného vkladu - z vyberanej sumy.
Zrušené sankčné poplatky pri viazanostiach od 12 do18 mesiacov, od 18 do 24 mesiacov, od 24 do 36 mesiacov.

 

Pokladničné a zmenárenské operácie

Výber v hotovosti z účtu vedeného v Privatbanke  bude s poplatkom 2,50 €, predtým bol poplatok 1,70 €.

Prepočítanie a spracovanie s mincami pri vklade, výbere alebo výmene nominálnych hodnôt od 101 ks do 500 ks  bude s poplatkom 5 €,  predtým 3,50 €.

Prepočítanie a spracovanie s mincami pri vklade, výbere alebo výmene nominálnych hodnôt od 501 ks  bude s poplatkom 10 €,  predtým 7 €.

Manipulácia s bankovkami (prepočítanie a spracovanie) od 501 ks bude s poplatkom  5 €,  predtým 3,50 €

Za Výmenu málo poškodenej eurobankovky (s chýbajúcou nepatrnou časťou menšou ako 1 cm2)  si klient zaplatí 1 €, predtým 0,50 €.

Nevykonanie nahláseného výberu v hotovosti nad 15 000 EUR bude s poplatkom 10 €, predtým 7 €.


Platobné karty

MasterCard Standard,  MasterCard Gold

Banky zvyšovala poplatky aj za Výber hotovosti z bankomatu (ATM) iných bánk v SR a zahraničí na 2 €,  predtým bol poplatok za výber 1,30 €.

Výber hotovosti na pobočke iných bánk v SR alebo v zahraničí - Cash Advance bude s poplatkom 10 €,  predtým  2 % zo sumy, min. 3,30 €.

Poplatky sa dotkli aj Expresného vydanie platobnej karty alebo PIN do 48 hodín s poplatkom. Za službu si klient zaplatí 25 € + náklady kuriéra.

Predtým za Expresné vydanie karty do 48 hodín bol  poplatok   50 € + náklady kuriéra a za  Expresné vygenerovanie PIN do 48 hodín  si klient zaplatil 20 € + náklady kuriéra.


                            

Oberbank mení cenník od 1.1.2018

Účty

Účet Výhoda s poplatkom 5 €, predtým 4 €.

Účet Klasik   s poplatkom 2 €, predtým 1,50 €.

Účet pre mladých a študentov  s poplatkom 2 €, predtým 1,50 €.

 

Výpis z účtu

Duplikát výpisu v papierovej forme bude s poplatkom 8,00 € / výpis, predtým 7,00 € / výpis.

 
Platobný styk

V cenníku pribudla služba Hotovostný vklad treťou osobou za poplatok 1,50 €.
Prevodný príkaz elektronický, Realizácia trvalého príkazu a inkasa, Zadanie výzvy na inkaso – elektronicky bude od januára 2018 s poplatkom 0,29 €,  predtým bola služba za 0,27 €.

PayService (dodatočný poplatok za prevodný príkaz predložený na inom tlačive ako tlačivo banky) bude s poplatkom 10 €, predtým 6 €.


Platobné karty

CirrusMaestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold, Maestro bezkontaktná

Platba u obchodníka - POS terminál v tuzemsku / EURO zóna s poplatkom 0,29 €, predtým 0,27 €
 

Maestro bezkontaktná
Platba u obchodníka - POS terminál mimo EURO zóny  0,29 €, predtým 0,27 €

 

Tatra banka mení cenník od 13.1.2018

Depozitné produkty

Výpis na požiadanie

Poplatok za vystavenie náhradného výpisu na žiadosť klienta  bude  vo výške nákladov  spojených s ich vystavením, predtým bol poplatok  2 € za stranu vo formáte A4.

Termínované vkladové účty

Za Predčasný výber z Termínovaného vkladového účtu bude strata nároku na úrok z celej vyberanej sumy.

Predtým to platilo pre Termínované vkladové účty zriadené alebo obnovené od 28.2.2014 vrátane. Pre Termínované vkladové účty  zriadené pred týmto dátumom, s plynúcou lehotou viazanosti vkladu, platila do ukončenia lehoty viazanosti vkladu strata úroku pri predčasnom výbere z vyberanej sumy nasledovne:

 • pri TVÚ na 1 mesiac za 15 dní,
 • pri TVÚ na 3 mesiace za 45 dní,
 • pri TVÚ na 6 mesiacov za 90 dní,
 • pri TVÚ na 12 mesiacov za 180 dní,
 • pri TVÚ na 24 mesiacov za 360 dní,
 • pri TVÚ na 36 mesiacov za 540 dní

 

Platobné služby

Bezhotovostné operácie - SEPA platba a SEPA inkaso

Banka upravila a rozdelila poplatky:

•    Spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby zaslanej do zahraničia*  je poplatok 15 € + poplatky iných bánk

•    Poskytnutie dodatočnej informácie  o vykonanej platbe, zmene  platobnej inštrukcie  po odoslaní platby je poplatok vo výške nákladov spojených  s jej vystavením.


Predtým poskytnutie dodatočnej informácie o vykonanej platbe, zmena platobnej inštrukcie po odoslaní platby,  spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby zaslanej do zahraničia* 15 € + poplatky iných bánk

•    Spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby *  je poplatok 15 € + poplatky iných bánk

•    Poskytnutie dodatočnej informácie o vykonanej platbe, zmene platobnej inštrukcie po odoslaní platby. Je poplatok vo výške nákladov spojených  s jej vystavením

Predtým poskytnutie dodatočnej informácie o vykonanej platbe, zmena platobnej inštrukcie po odoslaní platby,  spracovanie žiadosti o sprostredkovanie vrátenia platby* s poplatkom 15 € + poplatky iných bánk

*poplatok sa vzťahuje na 1 platbu


Platobné karty

Poplatok za vystavenie  mimoriadneho výpisu na žiadosť klienta bude pri platobných kartách vo výške nákladov spojených s jeho vystavením, predtým bol poplatok 2 € za stranu vo formáte  A4.

 

Cetelem mení cenník od 13.1.2018

Poplatky spojené s Kreditnou kartou Cetelem

Poplatky ku Kreditnej karte Cetelem
Prevydanie karty: 

 • po strate, odcudzení, poškodení či neprevzatí bude za poplatok 10 €
 • automatické vydanie obnovenej karty bude bezplatné 

Predtým bolo znovuvydanie karty spoplatnené sumou 10 €.

Zverejnenia pre Kreditnú kartu Cetelem
Výška mesačnej splátky bude 3% z úverového rámca, predtým 4% z úverového rámca.

Dlžka bezúročného obdobia bude od januára 55 dní, predtým 52 dní.

 

Fio banka mení cenník od 13.1.2018

Jednorazové platby z účtu

Príplatok za osobné podanie príkazu alebo inštrukcie je vo výške 2 €, predtým 1 €
Hotovostné operácie
Vklad hotovosti v EUR v pokladni banky vykonaný treťou osobou s poplatkom 3 € na ťarchu vkladajúceho, predtým 2 € na ťarchu vkladajúceho

Platobné karty Fio banky

Poplatky súvisiace s využívaním a správou platobnej karty

Pribudlo Platba kartou na Internete a u obchodníkov bez poplatku 

Zobrazenie zostatku v ATM (platí pre SR i zahraničie) - zadarmo prvé zobrazenie po aktivácii platobnej karty, každé ďalšie zobrazenie 0,30 €, predtým 0,30 €

Doplnkové služby k platobnej karte

Poistenie krádeže/straty (Basic) 0,50 €, predtým 0,40 €

Ďalšie služby poskytované k účtom

SMS správa podľa dispozície majiteľa účtu alebo oprávnenej osoby k účtu s poplatkom 0,10 € vrátane DPH, predtým 0,12 € vrátane DPH
 

Raiffeisen banka mení cenník od 1.2.2018

Účet

Vedenie účtu bude za 5,50 € mesačne, predtým bol poplatok 4,00 € mesačne.

V balíku je zahrnuté:
mesačne 1 výber kartou v SR alebo v zahraničí z bankomatov iných bánk, na pošte alebo na inom mieste, predtým bol bezplatný len 1 výber z bankomatov iných bánk v SR alebo v zahraničí.

Druhý a ďalší výber kartou v SR alebo v zahraničí z bankomatov iných bánk, na pošte alebo na inom mieste bude naďalej za poplatok 2,00 €.

Banka zrušila poplatok 10 € za  výber kartou v pobočke inej banky, na pošte, v zmenárni v SR alebo v zahraničí. 

Kópia výpisu z účtu bude za poplatok 2,00 €, predtým 5,00 €. 

Banka zaviedla poplatok vo výške 1,00 € za zasielanie výpisu z účtu poštou.

 

Poštová banka mení cenník od 1.1.2018

Účet

Banka doplnila do sadzobníka nový účet Osobný účet dlžníka. Mesačný poplatok za vedenie účtu bude vo výške 2,00 €. Rozsah služieb v cene tohto účtu je stanovený právnymi predpismi. 

Platobné karty

Banka doplnila do cenníka poznámku:  K jednému účtu môže byť na meno jedného držiteľa platobnej karty vydaná len jedna karta toho istého typu. Banka môže k platobnej karte poskytnúť Vernostný program MasterCard prevádzkovaný spoločnosťou MasterCard po splnení predpísaných podmienok spoločnosťou MasterCard (napr. program MasterCard ELITE, program MasterCard Specials).

V ponuke banky pribudla nová  Darčeková predplatená karta.
•    Poplatok za vydanie karty 3 €
•    Doručenie karty objednanej cez Internetovú stránku poštou v rámci SR  1,50 €
•    Doručenie karty objednanej cez Internetovú stránku kuriérom v rámci SR 4 €
•    Mesačný poplatok za vedenie kreditného zostatku na karte po jej exspirácii  2 € (v prípade menšieho zostatku ako 2,00 € sa tento poplatok účtuje vo výške kreditného zostatku).
 

Ostatné platobné služby

Banka zaviedla nový poplatok vo výške 33 € za Výšku vinkulovanej sumy na účte Platiteľa na účely úhrady poplatkov za Cezhraničný príkaz na úhradu s poplatkovou inštrukciou OUR *.

Spotrebiteľské úvery

Od 1.2.2018 si klient za poskytnutie úveru zaplatí 2 % z objemu úveru, dovtedy banka poskytovala úvery bez poplatku.

*OUR - všetky poplatky platí odosielateľ platby

Porovnať všetky účty a ich poplatky môžete TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách