Zverejnené: 09.05.2022

Denné odškodné


Denné odškodné je finančné odškodnenie poisteného, ​​ktoré sa vypláca v súvislosti s úrazovým poistením. Denné odškodné je stanovené ako čiastka, ktorú dostane poistený za každý deň, kedy sa lieči z úrazu – je však stanovený maximálny počet dní, počas ktorých je možné odškodnenie poberať. Pri uplatňovaní nároku na poistné je súčasťou hlásenia poistnej udalosti potvrdenie o hospitalizácii. Odškodné sa vo väčšine prípadov vypláca od prvého dňa hospitalizácie za podmienky, že hospitalizácie trvala aspoň 24 hodín.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách