Zverejnené: 07.07.2017

Dlhopis


Dlhopis je cenný papier, s ktorým sa obchoduje na burze cenných papierov. Hlavným cieľom investora nie je výnos z pohybu kurzu dlhopisu, ale výška pravidelných úrokov.  Úroky sú vyplácané až do konca platnosti dlhopisu. Investor obdrží späť aj prostriedky, ktoré zaplatil za dlhopis,  čiže nominálnu hodnotu dlhopisu.

Dlhopis musí spĺňať určité podmienky, bez ktorých by stratil svoju splatnosť. Na dlhopise musí byť uvedené:
•    Označenie, že ide o dlhopis, názov dlhopisu a označenie ISIN pri  verejne obchodovateľných dlhopisov
•    Názov, meno, sídlo, bydlisko eminenta
•    Menovitá hodnota dlhopisu
•    Spôsob určenia výnosu
•    Vyhlásenie eminenta, že dlhuje hodnotu dlhopisu majiteľovi
•    Miesto, dátum vydania
•    Číslo a séria dlhopisu
•    Podpis eminenta
•    Údaj o povolení na vydanie dlhopisov


Čo ovplyvňuje výnosy dlhopisov

Ak cena obligácie na burze rastie, klesá zároveň výnos dlhopisu do doby splatnosti. Ak cena dlhopisu na burze klesá, výnos do doby splatnosti rastie. Cena dlhopisov a úroková sadzba sa pohybuje opačne.  Čím je dlhšia doba splatnosti dlhopisu, tým je väčšia zmena ceny dlhopisu pri zvýšení alebo  znížení úrokových mier.  
Dlhopisy a investície do nich sú vystavené kreditným, úrokovým alebo kurzovým rizikám.
Kreditné riziko - Spoločnosť nie je schopná splácať svoje záväzky. Pri štátnych dlhopisoch je toto riziko rovné riziku bankrotu krajiny. Preto pri investovaní do štátnych dlhopisov je potrebné posúdiť ekonomickú silu krajiny a  mieru zadlženia. Pri podnikových dlhopisoch je potrebné spraviť analýzu, čo je v podstate proces, ktorý používajú banky pri poskytovaní podnikateľských úverov.
Úrokové riziko – Zmena úrokových sadzieb má výraznejší dopad na ceny dlhopisov s dlhšou dobou do splatnosti, preto jedným zo spôsobov znižovania úrokového rizika je nákup dlhopisov z krátkou alebo strednou dobou splatnosti.
Kurzové riziko – pri dlhopisoch denominovaných v cudzej mene ovplyvňuje celkový dosiahnutý výnos pre investora aj kolísanie menových kurzov.

Rozdelenie dlhopisov podľa typu a emitenta

•    štátne dlhopisy
•    zamestnanecké dlhopisy
•    komunálne dlhopisy
•    podnikové dlhopisy
•    bankové dlhopisy
•    hypotekárne záložné listy


Rozdelenie dlhopisov podľa doby splatnosti

•    Krátkodobé
•    Strednodobé
•    Dlhodobé

 

Štátne dlhopisy

Sú to dlhopisy emitované vládou, napríklad na pokrytie výdavkov štátneho rozpočtu, budovanie ciest alebo infraštruktúry a pod. Vyznačujú sa pomerne vysokou mierou istoty a nižšími nominálnymi hodnotami. Tým sa stavajú prístupnejšími širšiemu okruhu ľudí. To sa však odrazí na nižšej úrokovej miere.

Zamestnanecké dlhopisy

Tieto dlhopisy emitujú firmy pre zamestnancov. Majiteľ tohto dlhopisu má v prípade výpovede nárok predať za nominálnu cenu plus úrok. Zamestnanecké dlhopisy sa môžu dediť.

Komunálne dlhopisy

Sú to dlhopisy vydané obcou najčastejšie v spolupráci s bankou.

Podnikové dlhopisy

Dlhopisy emitované podnikmi.  Sú spojené s väčším rizikom nesplatenia ale vyšším úrokom.

Bankové dlhopisy

Dlhopisy vydávané bankou. Špecifické sú vlastnou distribúciou, vyššou dostupnosťou a väčšou istotou.

Hypotekárne záložné listy

Tieto dlhopisy podľa zákona môže emitovať iba banka na základe licencie. Sú to dlhopisy kryté pohľadávkami z hypotekárnych úverov, ktoré nepresahujú 60 % z ceny založenej nehnuteľnosti. Vyznačujú sa vysokou likviditou a úroky z nich sa nezdaňujú.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách