Zverejnené: 29.03.2017

Etický kódex bánk – ochrana spotrebiteľa


Etický kódex je komplex etických pravidiel na ochranu spotrebiteľa, ktorý ho chráni pri styku s bankovými inštitúciami v Slovenskej republike. Banky, ktoré sú členmi Slovenskej bankovej asociácie sa zaväzujú, že sa budú riadiť pravidlami, ktoré sú uvedené v Kódexe vo vzťahu ku svojim klientom.

Načo sa vzťahuje etický kódex?

Etický kódex sa vzťahuje na sporiace účty, bežné účty, vkladové účty,  investičné služby, platobného styku, debetné a kreditné karty, elektronické bankovníctvo, stavebné sporenia, spotrebné úvery, úvery na bývanie a  hypotekárne úvery.

Etický kódex upravuje aj inštitút bankového ombudsman, ktorého úlohou je riešiť spory medzi bankou a jej klientom, ktoré vznikli z dôvodu nedodržania ustanovení v Kódexe. Bankový ombudsman však nerozhoduje spory, iba vydáva odporúčania a je povinný svoju činnosť vykonávať nezávisle.

Základnými záväzkami bánk voči klientom sú:

  • Služby ktoré banky poskytujú, budú propagovať len prostredníctvom slušnej a pravdivej reklamy
  • Budú voči svojím klientom postupovať transparentne a budú ich pravdivo informovať o poskytovaných službách
  • Banky budú s dôvernými údajmi svojich klientov nakladať diskrétne v rozsahu klientovho súhlasu a v súlade s právnymi predpismi
  • O zmenách v cenách služieb budú klientov informovať včas a dostatočne
  • Budú ústretovo a bez odkladov pristupovať k riešeniu každého problému a budú svojich klientov informovať o možných riešeniach
  • Zabezpečia, aby zamestnanci banky dodržiavali tento Kódex v plnom rozsahu


Etický kódex bol vypracovaný Slovenskou bankovou asociáciou a bol schválený na Zhromaždení SBA na zasadnutí dňa 27.6.2007.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách