Zverejnené: 11.11.2022

Garančné poistenie


Garančné poistenie je poistenie, ktoré slúži pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca, na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

 Z garančného poistenia sa poskytuje dávka iba zamestnancovi, ktorým je:
  •  fyzická osoba v pracovnom pomere,
  •  fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  •  člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách