Zverejnené: 08.03.2017

Odkupná hodnota s poistenia - odbytné


Životné poistenie

Poistník môže životné poistenie vypovedať písomne vždy najneskôr šesť týždňov pred koncom každého poistného obdobia, najskôr však po jednom roku platenia poistného. Po výpovedi sa vypláca odbytné,  ak má poistník  nárok na odbytné do poistenia zahrnutý a ak bola vytvorená rezerva poistného. Odbytné nezodpovedá celkovému zaplatenému poistnému, ale zníženej rezerve poistného. Pri každom predčasnom zrušení životného poistenia je to pre klienta finančná strata. Počiatočné náklady súvisiace s kúpou novej poistnej zmluvy hradí vždy klient. Väčšiu časť nákladov si poisťovňa uplatňuje v prvých dvoch rokoch trvania poistnej zmluvy. Všetky poistenia so sporením patria do kategórie poistení rezervotvorných. Patrí medzi ne kapitálové poistenie a investičné poistenie.

Investičné poistenie

Poistník môže Investičné poistenie vypovedať písomne vždy najneskôr šesť týždňov pred koncom každého poistného obdobia. A k zanikne poistenie pred uplynutím doby, za ktoré bolo poistné zaplatené, nevzniká nárok poistníkovi na vrátenie preplateného poistného, nakoľko celé poistné bolo investované, vzniká však nárok na výplatu odbytného.

Čiastočný odkup investičného poistenia

Poistník môže kedykoľvek písomne požiadať o odkúpenie časti akumulačných podielových jednotiek zo svojho účtu. Minimálna a maximálna výška čiastočného odkupu je stanovená poisťovateľom. Poisťovateľ vykoná čiastočný odkup na základe písomnej žiadanky poistníka k najbližšiemu dňu ocenenia investičných fondov, ktorý nasleduje po dni, v ktorom poisťovateľ obdrží žiadanku. Poisťovateľ má právo účtovať si poplatok na krytie administratívnych nákladov spojených s vykonaním čiastočného odkupu. Poplatok bude uhradený znížením počtu akumulačných podielových jednotiek na účte poistníka. V prípade čiastočného odkupu počas prvých 6 rokov je tento poplatok navýšený o percento stanovené poisťovateľom.

Rizikové poistenie

Pri poistení u ktorého poisťovni poistník platíme za to, že má poistenú nejakú vec (dom, auto a pod.), alebo iné životné riziko, patrí do kategórie rizikových poistení. Pri ich zrušení formou výpovede nie je poistníkovi vyplatená žiadne odbytné. Sú to predovšetkým tieto  typy poistenia:

  • rizikové životne poistenie
  • poistenie domácností
  • úrazové poistenie
  • poistenie obytných stavieb
  • povinné ručenie
  • havarijné poistenie

 

 

 

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách