Zverejnené: 11.04.2017

Odstúpenie od poistnej zmluvy


Po uzatvorení životnej  poistnej zmluvy má poistený právo od zmluvy odstúpiť najneskôr do 30 dní odo dňa jej uzavretia, podpisu zmluvy. Odstúpenie od poistnej zmluvy je potrebné poisťovni doručiť písomne do 30 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.

Po zániku poistenia týmto  spôsobom má poistený nárok na vrátenie zaplateného poistného.

Ak poisťovňa vyplatí poistné plnenie poistenému, má nárok si od zaplateného poistného odrátať čo plnila. Ak vyplatené poistné plnenie prevyšuje výšku zaplateného poistného, musí poistený  vrátiť výšku poistného plnenia, ktoré prevyšuje zaplatené poistné.

Kedy nastane odstúpenie od poistnej zmluvy?

Odstúpenie od poistnej zmluvy nastane aj vtedy, ak poisťovňa zistí, že poistený pri uzavretí poistenia uviedol nesprávne údaje a pokiaľ by poisťovňa poznala správne údaje, poistenie by vôbec neuzavrela. V takom prípade môže poisťovňa odstúpiť od poistenia a poistenie je neplatné od začiatku pre nesplnenie zákonom stanovených podmienok na jeho dojednanie. Odstúpenie od poistnej zmluvy je možné podľa  Občianskeho zákonníka do troch mesiacov odo dňa, keď skutočnosť zistila.

Ak sa poisťovňa dozvie skutočnosť až po poistnej udalosti, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohola zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnená plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť a tým poistenie zanikne.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách