Zverejnené: 19.04.2017

Oprávnená osoba


Osoba, ktorá  v prípade úmrtia klienta (poistený alebo sporiteľ) dostane peniaze z poistky alebo sporenia vyplatené. Peniaze vyplatené oprávnenej osobe nie sú predmetom dedičstva a ani sa do neho nezapočítavajú. Dôležité je  určenie oprávnenej osoby najmä vtedy, ak klient chce, aby sa peniaze dostali partnerovi, s ktorým nie je zosobášený, prípadne úplne inej osobe, s ktorou nie je v príbuzenskom vzťahu.

Ak by sa peniaze stali predmetom dedičstva, nemuseli by sa k nim tieto osoby vôbec dostať, alebo by získali len ich časť. V prípade zmeny vzťahov je potrebné zmenu nahlásiť, aby peniaze nedostal niekto, komu by ich klient už nechcel odkázať.

Oprávnená osoba pri Životnom poistení

Ak zomrel poistený a nebola určená oprávnená osoba, vyplatí sa poistné plnenie z poistenia manželovi/manželke v prípade ak nie je manžel/manželka, tak deťom. Ak nie je manžel/manželka ani deti, vyplatí sa poistné plnenie rodičom, v prípade ak rodičia nežijú, poistné plnenie sa vyplatí osobám, ktoré s poisteným žili v spoločnej domácnosti minimálne jeden rok. Ak niet ani týchto osôb, poistné plnenie je vyplatené dedičom (mimo dedičského konania).

Oprávnená osoba pri Starobnom dôchodkovom sporení

2. pilier

Ak zomrel sporiteľ alebo poberateľ starobného (predčasného starobného) dôchodku a nie sú osoby, ktorým by sa vyplácal pozostalostný dôchodok, tak aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu zomretého sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú určil sporiteľ ako poberateľa majetku

Ak sporiteľ neurčil oprávnenú osobu, nadobúdajú právo na jej vyplatenie, manžel/manželka, a ak ich niet, deti zomretého. Ak nie sú ani deti, nadobúdajú právo na vyplatenie aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu rodičia sporiteľa, a ak nie sú ani rodičia, tak osoby, ktoré žili so sporiteľom minimálne  jeden  rok v spoločnej domácnosti. Ak niet ani týchto osôb, stáva sa toto právo predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka.

Oprávnená osoba pri Doplnkovom dôchodkovom sporení

3. pilier

Ak sporiteľ zomrie počas sporenia a nie je určená oprávnená osoba, peniaze sa automaticky stávajú premetom dedenia. V prípade, že si sporiteľ zvolí vyplácanie doživotného dôchodku, oprávnená osoba ani jeho dedičia nemajú nárok na žiadne peniaze. Ak si sporiteľ zvolí vyplácanie dočasného dôchodku, nárok na jeho nevyplatenú časť má najprv oprávnená osoba, až potom dedičia.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách