Zverejnené: 29.06.2022

Podvojné účtovníctvo


Podvojné účtovníctvo je jeden zo spôsobov vedenia účtovníctva, ktoré je aložené na princípe zachytenia každej položky na dvoch účtoch -  na jednej strane  Má dať a na druhej strane Dal.

Podvojné účetníctvo je povinné pre právnické osoby zapísané do obchodného registra ako spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti. Pre fyzické osoby zapísané do obchodného registra zanikla povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, nakoľko v októbri 2020 bola zrušená možnosť zapísať fyzickú osobu do obchodného registra.

Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo je aj pre spoločnosti zapísané do obchodného registra, ako napr. družstvá. Občianske združenie, jeho organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, poľovnícke organizácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a cirkvi musia viesť podvojné účtovníctvo, ak podnikajú a ak ich príjmy dosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, ak nie sú subjektom verejnej správy.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách