Zverejnené: 18.04.2017

Poistná udalosť pri majetkovom poistení


Po vzniku poistnej udalosti je potrebné  urobiť všetky opatrenia, aby sa škoda ďalej nezväčšovala. Pri krádeži a poškodení majetku, kde vzniká podozrenie zo spáchania trestného činu, je potrebné privolať na miesto udalosti políciu. V prípade požiaru nahlásiť udalosť požiarnikom aj polícii.

Postup pri škodovej udalosti

Pri škodách, ktoré spôsobila iná osoba ako poistený, je povinnosťou poisteného došetriť okolnosti vzniku škody a zistiť osobu, ktorá za škodu zodpovedá. Bez zbytočného odkladu je potrebné oznámiť poistnú udalosť poisťovni.

Pri poistnej udalosti je potrebné, dohodnúť si vykonanie obhliadky poškodeného majetku a počkať s odstraňovaním následkov alebo opravou poškodenej veci do doby vykonania obhliadky poisťovňou.

Ak je z vážnych hygienických alebo bezpečnostných dôvodov potrebné odstrániť poškodené veci, zdokumentujte škodu ešte predtým ako s odstraňovaním následkov udalosti začnete. Zdokumentovanie vzniku a rozsahu škody znamená, čo najpresnejšie odfotiť alebo vyhotoviť video záznam poškodených vecí.

V prípade pochybností alebo otázok je potrebné sa obrátiť na call centrum poisťovne alebo jej asistenčnú službu. Pomoc  sa urýchli, ak budete vedieť nahlásiť číslo poistenia a číslo poistnej udalosti, pod ktorým poisťovňa poistnú udalosť eviduje.

Uzatvoriť šetrenie poistnej udalosti a vyplatiť poistné plnenie je možné až na základe dodania všetkých podkladov požadovaných poisťovňou. Preto všetky doklady týkajúce sa poistnej udalosti je potrebné doručiť čo najskôr osobne alebo doporučenou poštou s uvedením čísla poistenia a čísla poistnej udalosti.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách