Zverejnené: 10.03.2017

Poistná udalosť pri životnom poistení


Hlásenie poistnej udalosti -  dožitie

V prípade dožitia sa doby dohodnutej v poistnej zmluve s poisťovňou komunikuje a dokumenty podpisuje poistený nie poistník. Pri dožití v poisteniach, kde sú dvaja poistení pre prípad dožitia je nutný podpis oboch poistených. Po vyplnení a podpísaní je potrebné zabezpečenie overenia podpisu na matrike alebo pracovníkom poisťovne.

Žiadosť o likvidáciu poistnej udalosti musí obsahovať minimálne:

 •  číslo poistenia  (poistnej zmluvy),
 •  meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo poisteného,
 •  aktuálnu a presnú korešpondenčnú adresu,
 •  miesto, dátum a podpis poisteného
 •  v prílohe zaslať poistku alebo čestné prehlásenie o jej strate spolu so žiadosťou
 •  uviesť spôsob výplaty poistného plnenia na adresu alebo na účet (účet musí byť overený)

Poisťovňa v rámci likvidácie poistnej udalosti požiada poisteného o aktualizáciu osobných údajov a môže požiadať aj o doloženie ďalšej dokumentácie k zdokumentovaniu poistnej udalosti.

Hlásenie poistnej udalosti -  úmrtie

V prípade poistnej udalosti s poisťovňou komunikuje a dokumenty podpisuje oprávnená osoba.
Žiadosť o likvidáciu poistnej udalosti musí obsahovať minimálne:

 •  číslo poistenia (poistnej zmluvy),
 •  meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo poisteného,
 •  meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. číslo oprávnenej osoby,
 •  aktuálnu a presnú korešpondenčnú adresu,
 •  dátum vzniku a popis poistnej udalosti,
 •  miesto, dátum a podpis oprávnenej osoby,
 •  v prílohe poistku, úmrtný list a list o obhliadke mŕtveho
 •  ak k úmrtiu dôjde následkom dopravnej nehody alebo násilného činu, je potrebné doložiť aj správu z polície
 •  uviesť spôsob výplaty poistného plnenia na adresu alebo na účet (účet musí byť overený)

Poisťovňa oznámenie zaeviduje a začne šetrenie poistnej udalosti. O svojich ďalších krokoch bude oprávnenú osobu informovať písomne. Poisťovňa v rámci šetrenia poistnej udalosti požiada oprávnenú osobu o doloženie ďalšej dokumentácie k zdokumentovaniu poistnej udalosti.

Hlásenie poistnej udalosti – úraz

V prípade úrazu s poisťovňou komunikuje a dokumenty podpisuje poistený nie poistník, je potrebné zaslať oznámenie o poistnej udalosti v písomnej forme, ktoré musí obsahovať:

 •  číslo poistenia (poistnej zmluvy),
 •  meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo poisteného,
 •  aktuálnu a presnú korešpondenčnú adresu,
 •  vyplnené a podpísané  tlačivo o úraze, kde poistený podrobne popíše kedy, kde a za akých okolností došlo k úrazu
 •  v prípade vyšetrovania úrazu políciou doložiť aj kópiu záznamu

    uviesť spôsob výplaty poistného plnenia na adresu alebo na účet (účet musí byť overený)

V prípade, ak si poistený uplatňuje aj nárok na poistné plnenie z pripoistenia Čas nevyhnutného liečenia a Denného odškodného je potrebné doložiť kópiu prepúšťacej správy z hospitalizácie, správu ošetrujúceho lekára (lekár vyplní po doliečení úrazu). Poisťovňa ale akceptuje aj predložené originály alebo overené fotokópie lekárskych správ potvrdzujúce telesné  poškodenie – prvotné ošetrenie, spôsob ošetrenia a priebeh liečby.
V prípade uplatnenia Trvalých následkov po 1 roku (najneskôr do 4 rokov od dátumu úrazu), kedy je už zdravotný stav po úraze ustálený, je potrebné doložiť správu ošetrujúceho lekára, poisťovňa ale akceptuje aj predložené originály alebo overené fotokópie lekárskych správ potvrdzujúcich prítomnosť trvalého poškodenia.
Poisťovňa v rámci likvidácie  a šetrenia úrazu môže požiadať poisteného  o doloženie ďalšej dokumentácie. Pokiaľ za vyplnenie správy lekára poistený zaplatí honorár v hotovosti, príjmový pokladničný doklad (originál) je potrebné zaslať spolu s hlásením poistnej udalosti. Poplatok bude vrátený poistenému s poistným plnením za úraz.
Poisťovňa v rámci likvidácie  a šetrenia úrazu môže požiadať poisteného  o doloženie ďalšej dokumentácie.

Žiadosť o oslobodenie od platenia poistného

V prípade ak poistenému vznikol nárok na plný invalidný dôchodok, teda  podľa platných predpisov o Sociálnom zabezpečení ako aj príslušných poistných podmienok nastal u poisteného pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej osobe o viac ako 70 % má právo požiadať poisťovateľa o oslobodenie platenia poistného. Žiadosť musí obsahovať:

 •  podrobne vyplnené tlačivo Vyhlásenie osoby uplatňujúcej si nárok,  potvrdené podpisom osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie
 •  potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavené ošetrujúcim lekárom
 •  lekárske správy zo všetkých vyšetrení
 •  lekárske správy zo všetkých prípadných hospitalizácií
 •  lekárske správy z prvotného ošetrení po úraze (ak vznikla invalidita na základe úrazu)
 •  lekárske správy zo začiatku zdravotných ťažkostí
 •  kópia Rozhodnutia a kópia Lekárskej správy zo Sociálnej poisťovne, na základe ktorej bola priznaná invalidita


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách