Zverejnené: 31.03.2017

Poisťovňa


Poisťovňa je právny subjekt, ktorý je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, vykonáva poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu.

Obchodné meno poisťovne musí mať označenie poisťovňa. Iné osoby nemôžu v obchodnom mene označenie poisťovňa používať len s výnimkou poisťovní založených podľa osobitných predpisov. Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne nemôže vykonávať pre iné osoby inú činnosť ako poisťovaciu, zaisťovaciu činnosť a sprostredkovanie poistenia.

Poisťovne so sídlom v niektorom štáte EÚ alebo EHP môžu vykonávať činnosť na území Slovenskej republiky po splnení stanovených podmienok na základe povolenia, ktoré im bolo udelené v štáte svojho sídla.


Poisťovne podľa zákona o poisťovníctve vykonávajú poisťovaciu činnosť

 • správu poistných zmlúv
 • tvorbu technických rezerv a garančného fondu
 • prijímanie, ohodnocovanie a riadenie poistných rizík
 • poskytovanie asistenčných služieb
 • poskytovanie plnenia z poistných zmlúv a likvidáciu poistných udalostí
 • postupovanie poistných rizík poisťovne na základe zmluvy o zaistení
 • činnosť na predchádzanie škodám


Typy poisťovni na slovenskom trhu

Životné poisťovne

Poisťovne vykonávajú svoju činnosť v oblasti životného poistenia

 • Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia (kapitálové a investičné poistenia)
 • Dôchodkové poistenie
 • Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby

Neživotné poisťovne

Poisťovne vykonávajú svoju činnosť v oblasti neživotného poistenia

 • Poistenie budov
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie motorových vozidiel
 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu z výkonu povolania
 • Poistenie zodpovednosti za škodu


Univerzálne poisťovne

Poisťovne vykonávajú svoju činnosť v oblasti životného aj neživotného poistenia.


Zoznam poisťovní so sídlom na území Slovenskej republiky

 • AEGON Životná poisťovňa, a. s.
 • Allainz – Slovenská poisťovňa, a.s
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • ERGO Poisťovňa, a.s.
 • Generali poisťovňa, a.s.
 • NN Životná poisťovňa, a.s.
 • Komunálna poisťovňa, a.s. Viena  Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  Viena  Insurance Group
 • NOVIS Poisťovňa, a.s.
 • Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
 • Poštová poisťovňa, a.s.
 • Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Viena  Insurance Group
 • Rapid life životná poisťovňa, a.s.
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQUA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách