Zverejnené: 12.04.2017

Pripoistenie


Pripoistenie je rozšírenie základného poistenia o ďalšie riziká. Realizuje sa v kombinovaných poisteniach. Ide napríklad o pripoistenie motorového vozidla pri cestách do zahraničia, pripoistenie finančnej straty, úrazové pripoistenie,  pri životných poisteniach o pripoistenie trvalých následkov, oslobodenie od platenia a pod.


Povinné zmluvné poistenie a  Havarijné poistenie


Pripoistenia, ktoré si klient môže dojednať

 

 • Asistenčné služby  -  v prípade, že na vozidle nastala porucha, klient sa stal účastníkom dopravnej  nehody alebo mu bolo odcudzené  motorové vozidlo, môže zavolať na linku asistenčných služieb svojej poisťovne.
 • Cestovné poistenie - cestovné poistenie sa uzatvára len pre držiteľa auta alebo jeho rodinu.
 • Nové diely za staré – poisťovňa preplatí rozdiel medzi celkovými nákladmi na opravu vozidla a poistným plnením vyplateným z PZP vinníka poistnej udalosti.
 • Pripoistenie finančnej straty - kryje finančnú stratu vzniknutú v súvislosti s odcudzením motorového vozidla, totálnou škodou vo výške rozdielu medzi nadobúdacou cenou motorového vozidla a hodnotou vozidla vyplatenou z havarijného poistenia.
 • Poistenie skiel - slúži v prípade poškodenia, zničenia alebo krádeže všetkých skiel akoukoľvek náhodnou udalosťou.
 • Pripoistenie batožiny – pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty pri dopravnej nehode, krádež batožiny umiestnenej vo vozidle a strešnom nosiči v prípade vlámania a pod.
 • Pripoistenie náhradného vozidla - kryje náklady za prenájom náhradného vozidla po dobu opravy poisteného vozidla v dôsledku poškodenia následkom dopravnej nehody.
 • Pripoistenie poškodenia a stretu so zverou - pre prípady poškodenia alebo zničenia idúceho poisteného vozidla alebo jeho časti náhodnou udalosťou v dôsledku stretu so zverou.
 • Pripoistenie asistencie - zabezpečie asistencie v nepredvídateľných situáciách a poskytná pomoc pri poistnej udalosti
 • Úrazové pripoistenie - kryje riziko smrti, trvalých následkov a dávok nevyhnutného liečenia spôsobených úrazom všetkých dopravovaných osôb.
 • Výtlk - kryje poškodenie diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky na území Slovenskej republiky.
 • Živelné pripoistenie - pre prípady poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelných udalostí.


Životné poistenie

Pri životnom poistení si všetky pripoistenia môže klient dojednať k hlavnej zložke poistenia (životné alebo investičné poistenie), ale taktiež aj v samostatnom úrazovom alebo rizikovom životnom poistení. Pri výbere poistných rizík je potrebné dávať dôraz na tie, ktoré spôsobujú dlhodobý výpadok príjmu. Najdôležitejšie poistné riziká sú poistenie pre prípad smrti, kritických chorôb, trvalých následkov po úraze a pre prípad dlhodobej práceneschopnosti.


Najčastejšie pripoistenia k životnému poisteniu

 

Smrť následkom úrazu - poistné plnenie nastáva v prípade straty života poisteného následkom úrazu.

Poistenie kritických chorôb - po diagnostikovaní kritickej choroby poisteného a uplynutí  lehoty 30 až 60 dní nastáva poistné plnenie. Nárok na poistné plnenie vzniká poistenému iba z prvej poistnej udalosti, nakoľko vznikom poistnej udalosti s následným vyplatením poistného plnenia pripoistenie zaniká. Výhodou pripoistenia je pokrytie bežných nákladov na liečenie, úhrada za nadštandardnú lekársku starostlivosť a náhrada za stratu príjmu pre chorobu alebo operáciu.

Medzi kritické choroby poisťovne najčastejšie zaradzujú tieto choroby: srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda (mŕtvica), rakovina, slepota, chronické zlyhanie obličiek, skleróza multiplex, úplné a trvalé ochrnutie dvoch alebo viacerých končatín, alzheimerova choroba, parkinsonova choroba, kliešťová a bakteriálna encefalitída, kóma, HIV infekcia, Bakteriálna meningitída, konečné štádium pľúcneho ochorenia, apalický syndróm, kardiomyopatia, primárna pľúcna hypertenzia, strata sluchu, anémia následkom postihnutia kostnej drene, postihnutie vencovitých ciev, zlyhanie pečenie,  strata reči, operácie -  operácia aorty, nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov, operácia vencovitých tepien z dôvodu ischemickej choroby srdca, operácia srdcových chlopní, strata končatín.  Niektoré poisťovne ponúkajú ešte širší rozsah chorôb.

Poistenie trvalej invalidity následkom úrazu - poistné plnenie poskytne poisťovňa poistenému v prípade, ak následkom úrazu vznikne u poisteného telesné poškodenie, ktoré skončí trvalou invaliditou. Plnenie je stanovené ako percento trvalej invalidity z poistnej sumy. Poisťovne ponúkajú aj poistenie s progresívnym plnením -  čím vyššie je percento trvalej invalidity, tým vyššie je percento poistného plnenia zo základnej poistnej sumy.

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného - ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má poistený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a pokiaľ poistený žiadnu zárobkovú činnosť po poistnej udalosti nevykonáva, nastáva u poisteného plná invalidita. Zo strany poisťovne nastáva poistné plnenie vo forme oslobodenia poisteného od povinnosti platiť poistné.  Poistenie pokračuje ďalej, ale poistné hradí za poisteného poisťovňa. Súčasne je možné si v rámci pripoistenia dojednať aj výplatu renty, ktorá sa vypláca po dobu trvania oslobodenia od platenia poistného v pravidelných mesačných dávkach, ktorých výška je dohodnutá v poistnej zmluve.

Poistenie denného odškodného -  pracovná neschopnosť - ide o pracovnú neschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby. Poistná udalosť musí byť potvrdená odborným lekárom. Poisťovňa poskytuje poistné plnenie ako  dohodnutú dennú sumu, ktorá je  vynásobená počtom dní na PN. V závislosti od karenčnej doby (čakacia doba, počas ktorej v prípade choroby, poisťovňa ešte nevypláca plnenie) niektoré poisťovne poskytujú poistné plnenie spätne od 1. dňa práceneschopnosti a  niektoré od stanoveného dátumu po začatí práceneschopnosti.
 
Poistenie v nezamestnanosti - poisteného chráni pripoistenie v prípade straty zamestnania,  kryje nedobrovoľnú stratu zamestnania z organizačných dôvodov zamestnávateľa, alebo prepustenie zamestnanca pre jeho zdravotný stav. Pravidlá na získanie plnenia sú prísne.

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici - poistné plnenie poisťovňa poskytne poistenému pokiaľ je hospitalizovaný v nemocnici s lôžkovou starostlivosťou v dôsledku úrazu alebo choroby. Pripoistenie okrem chorôb kryje aj tehotenstvo a pôrod. Za dobu nevyhnutného liečebného pobytu v nemocnici je poisťovňa plní od druhého dňa liečebného pobytu vrátane, najviac však za 360 dní nepretržitého liečebného pobytu. Nárok na poistné plnenie má poistený po ukončení liečebného pobytu v nemocnici.  

Pripoistenie chirurgického zákroku - poistná udalosť nastane v prípade operačného zákroku, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo choroby, poisťovňa  vyplatí poistné plnenie vo výške náležitého percenta z dohodnutej poistnej sumy.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách