Zverejnené: 18.04.2017

Rezervotvorné poistenie


Poistenie, pri ktorom sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú dožitie, úmrtie, dôchodok.

V tomto poistení sa poistná náhrada vždy vyplatí a to buď poistenému, pozostalým alebo inej oprávnenej osobe. V prípade kedy poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže poistník určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo vzťahom k poistenému. Až do vzniku poistnej udalosti môže určenie tejto osoby zmeniť, a to so súhlasom poisteného.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách