Zverejnené: 12.04.2017

Štátna pokladnica (ŠP)


Je osobitný štátny orgán, ktorý zabezpečuje príjmy a platby za štát, správu pohľadávok a záväzkov štátneho rozpočtu, realizáciu verejných rozpočtov, dennú likviditu štátneho rozpočtu a sústreďuje príjmy.  Spravuje hotovosť, dlh a investovanie krátkodobých prebytkov likvidity verejného sektora.

Do výkonu verejnej správy a do kompetencií jej jednotlivých zložiek nezasahuje.

Štátna pokladnica vznikla podľa práva 1.7.2002, ale v skutočnosti 1. Januára 2003 vymenovaním riaditeľa.

Štátna pokladnica podporuje verejnú finančnú politiku (fiškálna politika) pomocou riadenia dlhu a likvidity,  finančného plánovania. Prispieva to k udržaniu vývoja príjmov a výdavkov v rámci stanovených krátkodobých a strednodobých zámerov fiškálnej politiky.

Samotná existencia Štátnej pokladnice uľahčuje proces prípravy štátneho rozpočtu prostredníctvom podrobných informácií o realizácii verejných rozpočtov  z predošlého roka,  plánov rozpočtových prostriedkov a výsledkov uplatňovania kontroly výdavkov pred ich uskutočnením.  Štátna pokladnica má vybudovaný účinný informačný systém, ktorý  umožňuje podrobnejšie  analyzovať výdavky jednotlivých klientov  Štátnej pokladnice  a poskytujúci informácie o všetkých uskutočnených ekonomických transakciách. Štátna pokladnica zabezpečuje aj  evidenciu informácií a ekonomických ukazovateľov za verejnú správu, ktorej podkladom  je účtovníctvo a výkazníctvo.

Vznikom  Štátnej pokladnice sa Slovenská republika pripojila k európskym krajinám, kde už pokladnice úspešne pracujú dlhší čas.

Funkcie štátnej pokladnice

  • kontrola
  • centralizácia príjmov
  • finančné plánovanie
  • platobný styk
  • riadenie dlhu
  • riadenie výdavkov
  • riadenie aktív
  • riadenie hotovosti
  • účtovníctvo


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách