Zverejnené: 17.03.2017

Štátny príspevok pre mladých


Je to percento, ktorým sa znižuje úroková sadzba pri hypotekárnom úvere pre mladých. Štátny príspevok pre mladých sa vzťahuje na úvery, pri ktorých žiadatelia využijú prostriedky z úveru pre účely bývania (výstavba, dostavba, rekonštrukcia bytovej jednotky a pod.). 

Podmienky nároku na štátny príspevok

Nárok na štátny príspevok nie je pri kúpe chaty, garáže, samostatného pozemku alebo nehnuteľnosti, ktorá nebude slúžiť na bývanie.

Štátny príspevok od štátu v súčasnej dobe je  vo výške 2 % ročne a stanovuje sa na každý kalendárny rok individuálne v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Aby štát tento príspevok poskytol, musí prispieť aj banka, ktorá sa zaviaže, že žiadateľovi o hypotekárny úver minimálne v prvých piatich rokoch úveru poskytne zníženie úrokovej sadzby. Banka ale môže poskytnúť zníženie úrokovej sadzby maximálne  do výšky 1 % aj v prípade, žeby príspevok od štátu bol vyšší. Banka ďalej musí umožniť poberateľovi hypotekárneho úveru odklad splátky istiny hypotekárneho úveru a mimoriadnu splátku úveru bez poplatku

Štátny príspevok sa vzťahuje na úvery s maximálnou výškou do 50 000 EUR, len na jednu zmluvu o hypotekárnom úvere. Ku dňu podania žiadosti o úver musí mať žiadateľ dovŕšených 18 rokov a nesmie prekročiť hranicu veku 35 rokov. V prípade dvoch spoludlžníkov alebo manželov musia spĺňať požiadavku na vek obaja.  Ak by jeden z nich dosiahol už vek 36 rokov, strácajú možnosť získať hypotekárny úver pre mladých. Priemerný príjem žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR  počas predchádzajúceho štvrťroku. V prípade dvoch spoludlžníkov alebo manželov, ak jeden z partnerov nemá príjem a spoločne žiadajú o hypotéku, priemerná mzda druhého partnera za predchádzajúci rok môže byť až do výšky 2,6 násobku priemernej mesačnej mzdy.

Nárok na štátny príspevok pre mladých zaniká

  • pri nesplácaní úveru podľa dohodnutých podmienok
  • pri nedodržaní účelu, na ktorý bol úver poskytnutý
  • pri  nedodržaní minimálnej lehoty splatnosti hypotekárneho úveru – 4 roky
  • pri prevedení záväzkov na blízku osobu (ak blízka osoba ku dňu prevodu záväzku spĺňa podmienky na získanie príspevku, nárok na štátny príspevok pre mladých nezaniká)
  • pri uvedení nepravdivých údajov o výške veku a priemerného mesačného príjmu


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách