Zverejnené: 09.06.2022

Stavebný projekt


Pred každou realizáciou stavby alebo rekonštrukcie rodinného domu je potrebný stavebný projekt, bez ktorého stavebný úrad nevydá stavebné povolenie. Obsahuje všetko potrebné na to, aby sa stavebný úrad a iní účastníci stavebného konania mohli k stavbe vyjadriť. Stavebný projekt zahŕňa aj stanovisko životného prostredia, vlastníkov technickej alebo dopravnej infraštruktúry. Na základe stavebnéhoprojektu je možne vypracovať predbežný rozpočet stavby. Požiadavkou projektu pre stavebné povolenie je aby projekt splnil všetky úradné požiadavky a bol zrealizovateľný.

Stavebný projekt rieši architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby. Tahŕňa textovú  a výkresovú časť,  projekty od architektúra, statika, nákresy elektroinštalácie, vody, kanalizácie, vykurovania, plynoinštalácie, požiarnej ochrany a aj  tepelnotechnický posudok. Situáciu s napojením na inžinierske siete, pôdorysy/základov, podlaží, krovu, strechy/, rezy, pohľady , vizualizácie, technické správy. 

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách