Zverejnené: 04.07.2022

Trhové riziko


Trhové riziko je riziko vzniku strát v dôsledku pohybov cien na trhu, ktoré majú bezprostredný dopad na hodnotu jednotlivých cenných papieov, dlhopisov, akcií a pod. Trhové riziko vyplýva z makroekonomického vývoja, zmeny úrokových sadzieb,  politického vývoja, prírodných katastrof alebo teroristických útokov. Typ trhového rizika závisí od druhu investície, napr. akciové riziko predstavuje riziko vzniku takýchto strát v aktívach, zatiaľ čo menové riziko je riziko straty peňazí z dôvodu zmien výmenných kurzov.

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách